ספר העזר המבצעי

מתוך ParaWiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ספר העזר המבצעי מובא כאן כלשונו מטעמים נוסטלגיים. אם נתקלתם במידע שניתן לערוך אותו או להשתמש בו לערך חדש, אתם מוזמנים לעשות כן. המידע המובא בספר זה אינו רלוונטי, ובהיעדר אגודה - אינו מחייב איש.

קישורים לספר העזר באתר האגודה הישן:


שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר

האגודה הישראלית למצנחי רחיפה - ספר עזר מבצעי

מהדורה 7.5, עדכון מס' 0

נובמבר 2003

מבוא[עריכה]

1. מבוא / כללי

1.1. מבוא

1.1.1. ספר העזר של האגודה הישראלית למצנחי רחיפה, מגדיר, מתאר ומפרט את פעילות הטיסה במצנחי רחיפה, מטרות האגודה, בעלי תפקידים וגופים באגודה, הנחיות להפעלה ועיסוק בספורט, בתי ספר ושאר פעילויות מבצעיות הקשורות לטיסה במצנחי רחיפה.
1.1.2. הספר מוכר ע"י מנהל התעופה האזרחית, ובהסתמך על ספר עזר זה ניתן רשיון מפעיל לאגודה.

1.2. כללי

1.2.1. לא יפעיל אדם מצנח רחף ו/או מצנח ממונע, אלא אם ברשותו רשיון בתוקף, מהאגודה הישראלית למצנחי רחיפה, מתוקף רשיון ההפעלה המבצעית שניתן לאגודה, ובהתאם לתנאי הרשיון.
1.2.2. כל חבר באגודה ימלא בדייקנות אחר הוראות ספר עזר זה וכל תקנה מתקנות הטייס הישימה לגבי מצנחי רחיפה וטיסה.
1.2.3. הדיאגרמות והשרטוטים המופיעים בספר זה הינם לשם ההמחשה בלבד. בכל מקרה של סתירה יש לפעול על פי ההנחיות שבכתב.

1.3. שחרור מתביעות

1.3.1. טיסה במצנח רחיפה הינו ספורט העלול להיות מסוכן לעוסקים בו, בעיקר בתנאים קיצוניים או עקב אי דבקות בהוראות, חוקים, תקנות או הנחיות יצרני מצנחי הרחיפה.
1.3.2. הפעילות בנושא וכל הקשור בה, הינה על אחריות העוסק בה בלבד.
1.3.3. אין האגודה, גופיה, בעלי התפקידים בה חבריה או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליה, אחראים לשלומו של העוסק בספורט, או הנפגע בדרך כלשהי, עקב פעילות בספורט זה.
1.3.4. כל מי שהינו חבר באגודה, בכל סוג חברות שהוא, מקבל עליו אוטומטית את תקנות האגודה וכל חיקוק או תקנה אחרת הישימה (לדוגמה: תקנות הטיס) ומתחייב לפעול בהתאם להוראות ספר זה, וכל הוראה, תקנה ונורמה המקובלת, מתוקנת, או נמסרת בכתב, בע"פ או בכל דרך שהיא.
1.3.5. בעלי התפקידים באגודה יקבלו גיבוי מלא מהאגודה בכל הקשור לתפקידיהם, כולל גיבוי משפטי.

מבנה ארגוני[עריכה]

שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר

2. מבנה ארגוני של ענף הרחיפה במצנחים

2.1. דיאגרמת מלבנים של מבנה האגודה (ראה איור).

2.2. בחירת בעלי תפקידים

2.2.1. בהתאם למופיע בתקנון האגודה, בעלי התפקיד הבאים יבחרו אחת לשנה ע"י האסיפה הכללית:
2.2.1.1. ועד האגודה.
2.2.1.2. ועדת ביקורת.
2.2.2. שאר בעלי התפקידים ימונו ע"י ועד האגודה ולפי התנדבות החברים לתפקידים.
2.2.3. ועד האגודה אשר מינה בעלי תפקידים, הינו בעל הסמכות לפיטוריהם באותה מידה.

תפקידים[עריכה]

3. בעלי תפקידים וגופים

3.1. מבוא

3.1.1. האגודה הישראלית למצנחי רחיפה הינה הגוף המרכז את ספורט מצנחי הרחיפה והטיסה בישראל ומהווה את אחד הגופים המאוגדים בקלוב התעופה לישראל.
3.1.2. קלוב התעופה לישראל מסונף לפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה (F.A.I) המרכזת ומפעילה את כלל פעילות התעופה הספורטיבית בעולם, כגון אליפויות עולם, אירופה וכד'. יו"ר ועד האגודה הינו חבר הנהלת קלוב התעופה.

3.2. בעלי תפקידים

3.2.1. כל בעל תפקיד באגודה רשאי למלא מספר תפקידים ובלבד שאין סתירה בין מלוי תפקיד לתפקיד ואין מלוי תפקיד אחד מפריע למילוי תפקיד אחר.
3.2.2. כל ממלאי התפקידים (למעט פקיד/ה) יבצעו פעילותם בהתנדבות וללא שכר, אלא אם הוחלט אחרת ע"י אסיפה כללית.
3.2.3. חברי וועד האגודה, חברי וועדת הביקורת והטייס הראשי, יהיו ללא זיקה או עניין מסחרי בתחום פעילות האגודה.

3.3. ועד האגודה

3.3.1. הוועד נבחר ע"י חברי האגודה באסיפה הכללית. חברי הועד יבחרו מביניהם יו"ר.
3.3.2. תפקידו לנהל את האגודה,לקבוע נהלים והוראות ולהגדיר מדיניות ויעדים בהתאם לתקנון האגודה.
3.3.3. ימנה ויפטר בעלי תפקידים, יקבע או יבטל ועדות שונות בהתאם לצורך.
3.3.4. ימלא כל תפקיד נדרש, כל עוד לא מונה על ידיו אדם אחר למילוי התפקיד.
3.3.5. משמש כדובר האגודה ובא כוחה כלפי גורמים, מוסדות וכלי התקשורת.
3.3.6. יקיים וישור על קשר עם רשויות ממשלתיות כגון מנהל התעופה האזרחית ויתר גורמי התעופה.
3.3.7. ידאג לעבודה תקינה של כל בעלי התפקידים.
3.3.8. יחליט בנושאים כספיים.
3.3.9. יאשר שינויים בספר העזר המבצעי.

3.4. טייס ראשי

3.4.1. לתפקיד זה ייבחר חבר אגודה, בעל רקע נרחב בתעופה, בעל ניסיון מקיף ברחיפה במצנחים, וכשאיפה גם מדריך רחיפה (הנושא בכל ההגדרים),טייס בעל ותק של למעלה מ- 400 שעות רחיפה במצנחים ורקע נרחב בתיאוריה ובהדרכה.
3.4.2. יעמוד בראש ועדת בטיחות והדרכה.
3.4.3. אחראי לשיפור רמת הטיסה באגודה, על רמת ההדרכה, תוכניות ההדרכה, פעילות בתי הספר וכד'.
3.4.4. אחראי לכתיבתו ולעדכונו של ספר העזר המבצעי בכפוף לאישורו של וועד האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
3.4.5. יקבע את נוהלי הטיסה והבטיחות.
3.4.6. ישב בהנהלת האגודה ויהיה מנחה לועד האגודה, בקשר לנושאים מקצועיים של הרחיפה במצנחים.
3.4.7. יסמיך : מדריכים, בוחנים, חניכים בקורסים לטיסה במצנחי רחיפה בהתאם לספר העזר המבצעי.
3.4.8. יאשר על פי שיקול דעתו המקצועי, את דרגות הרחיפה של חברי האגודה.
3.4.9. יהיה אחראי לבצוע מבחני רמה ומבחני דרגות לכל חבר אגודה. ירענן מערכת המבחנים מעת לעת.
3.4.10. יהיה רשאי לשלול רשיונו של חבר אגודה זמנית או לצמיתות או להוריד אותו זמנית בדרגה, או להתנות את תוקף רשיונו בתנאים או לתת בו מגבלות, במקרים המנויים בסעיף 5.25, הכל על פי שקול דעתו ויחד עם ועד האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
3.4.11. ישמור על קשר ושתוף פעולה עם גורמים כגון: רשות שדות התעופה, מנהל תעופה אזרחית, צבא, יחידות הבקרה האוירית, אגודות עמיתות, בתי ספר וכו'.
3.4.12. טייס ראשי יקבע מסגרות לפעילות הדרכה באגודה, רמה נדרשת ממסיימי קורסים ולקבלת דרגות. יפקח על בתי-ספר ומדריכים ויסמיך מדריכים.
3.4.13. אחראי לחקירת מיקרים חריגים, תאונות וכו', מתן המלצות והענשת העבריינים. יהיה אחראי לדווח למחלקת בטיחות טיסה, במינהל התעופה (במידת הצורך).
3.4.14. יהיה מוסמך לפתוח,לסגור ולשנות סיווג אתרי רחיפה.
3.4.15. יהיה מעודכן לגבי המתרחש בעולם, יישם את הידע בפעילות האגודה.
3.4.16. ישמש גם כאחראי בטיחות, רשאי למנות אחראי בטיחות לפי הצורך ויאציל עליו מסמכויותיו.
3.4.17. ינחה מפקחי בטיחות.
3.4.18. יעדכן AIP.
3.4.19. ימנה רכז מידע אירועים חריגים (רמא"ח), חוקר תאונות ראשי, תחקרני תאונות, בוחן ראשי, בוחנים ורכזי דיווח .
3.4.20. יארגן ערבי בטיחות.

3.5. אחראי מבצעים

3.5.1. אחראי להפעלת מחלקת המבצעים של האגודה.
3.5.2. אחראי לביצוע ותכנון של מטלות שהוטלו ע"י ועד האגודה.
3.5.3. אחראי לתכנון ובצוע אירועים, מפגנים ותחרויות. אחראי לתיאומים הנדרשים לכל נושא.
3.5.4. אחראי לתאום פעילות שגרתית חריגה מול גופי התעופה.
3.5.5. אחראי למערכת הדיווחים המתבצעים והנדרשים לביצוע הפעילות.
3.5.6. במידת הצורך יוכל למלא תפקיד זה הטייס הראשי.

3.6. אחראי אתרים

3.6.1. יהא אחראי לקידום נושא התחזוקה, השמירה ופיתוח אתרי הרחיפה, בישראל.
3.6.2. יהיה אחראי על ספר האתרים של האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
3.6.3. ידאג למפות אתרי הרחיפה במצנחים ולרכז את האינפורמציה הנוגעת להם בנספח אתרים שבספר העזר המבצעי.
3.6.4. ירכז פעילות מיוחדת כגון: הכשרת אתרים, שילוט, מבצעי ניקיון וכד'.
3.6.5. יקבע תוכנית עבודה לחברי האגודה לטובת עבודות באתרים.
3.6.6. ירכז מידע על אתרים חדשים וידאג לאשרם בתיאום עם טייס ראשי.

3.7. מבקר אחזקה וכשירות אווירית

3.7.1. יחליט בקשר לפעולות שיש לבצע בעקבות כל תאונה או תקלה, במצנח רחיפה או בציוד הנספח.
3.7.2. יוציא הוראות קבע באמצעות ספר עזר מבצעי, או בכל דרך אחרת, לגבי הטיפול, תיקונים ושימוש במצנחי רחיפה ובציוד הנלווה.
3.7.3. ימנה ויפקח על האנשים שהוסמכו לבצע אחזקה במצנחי רחיפה.
3.7.4. מבקר אחזקה וכשירות אווירית רשאי לקרקע מצנחי רחיפה, ציוד נלווה או כל אביזר אחר בהתאם לשיקוליו והבנתו, לצמיתות או זמנית. רשאי להטיל מגבלות לגבי שימוש במצנחי רחיפה ובאביזרים.
3.7.5. יהיה מעודכן לגבי חידושים בעולם, תאונות וכשל ציוד. יישם את המסקנות בפעילות האגודה.
3.7.6. יהיה בעל רקע טכני נרחב, רצוי בתחום האווירונאוטיקה, בעל ניסיון נרחב בטפול במצנחי רחיפה ורצוי גם בכלי טייס אחרים ובעל רשיון רחיפה.
3.7.7. במידת הצורך יוכל למלא תפקיד זה הטייס הראשי.

3.8. רכז מידע אירועים חריגים (רמא"ח)

3.8.1. אחראי על העברת המידע, מהתרחשות האירוע ועד להעברת הדו"ח אל החוקר הראשי לשם פירסומו.
3.8.2. אחראי על התחזוקה והעדכונים השוטפים של מאגר הנתונים הממוחשב.

3.9. חוקר תאונות/אירועים ראשי

3.9.1. ימנה מתחקר לכל אירוע; יאשר את דו"ח תחקיר התאונה/האירוע; יגיש את המלצותיו לטייס ראשי.
3.9.2. יהיה בקשר קבוע עם חוקר תאונות ראשי במינהל התעופה האזרחית.
3.9.3. יהיה בעל דרגה 4 לפחות.
3.9.4. פרסום דו"ח התאונה/האירוע יעשה באישור טייס ראשי.

3.10. מתחקר תאונה/אירוע

3.10.1. ימונה ע"י החוקר הראשי לכל אירוע.
3.10.2. אחראי על הפקת דו"ח האירוע, לרבות הלקחים והעברתו לחוקר הראשי.
3.10.3. יהיה בעל דרגה 3 לפחות.

3.11. בוחן ראשי

3.11.1. ימנה וינחה בוחנים.
3.11.2. יקבע נוהלי בחינה.
3.11.3. יאשר תוצאות הבחינה ויגיש אותם לטייס ראשי.

3.12. בוחן

3.12.1. ימונה ע"י בוחן ראשי.
3.12.2. יבצע בחינות מעשיות ותאורטיות למרחפים כפי שידרש ע"י בוחן ראשי.

3.13. רכזי דיווח

3.13.1. יבצעו תאום עם יחידות הבקרה האוירית על כל פעילות הרחיפה.
3.13.2. יאשרו פעילות באמצעות מרכז המידע.

מבצעי קרקע[עריכה]

4. מבצעי קרקע

4.1. תאום

4.1.1. בכל אתר בו נדרש תאום מוקדם לבצוע הרחיפה, חייב כל מרחף או נציג של קבוצת מרחפים המתעתדת לטוס בו או אחראי על האתר לתאם עם הרשות המוסמכת ורכזי הדיווח, בהתאם למגבלות האתר הקבועות או הזמניות וע"פ נוהל הדיווח (ראה ניספח א' 11.1).
4.1.2. באתר לימודי חייב כל מרחף לתאם את פעילותו עם בית הספר המפעיל את האתר בזמן אמיתי, ולהישמע להוראות האחראי בשטח.
4.1.3. באתרים בהם נערכים תחרות, מפגן או כל אירוע אחר, חייב כל מרחף לתאם את פעולותיו עם האחראי להפעלת האתר בזמן אמיתי, ולהישמע להוראותיו.
4.1.4. במידה ואתר הוגבל בתחום, גובה או זמן פעילות, יש למלא אחר ההגבלות (כגון סגירת אתר תחרות, פתיחתו וכד'). יש להימנע מהפרעה לפעילות כגון תנועת כלי רכב וכד'.

4.2. אתרים

4.2.1. המראה במצנחים תתבצע אך ורק מאתרים מאושרים, ובהתאם לרמת המרחף. מרחפים בדרגה 5 רשאים להמריא באתרים שאינם מוכרזים רשמית. יש לוודא אישור לפעילות בהתאם לנוהלי התאום הישימים לכל אתר.
4.2.2. המרחף הבכיר בכל אתר הינו הסמכות העליונה לגבי בצוע פעילות רחיפה במצנחים.
4.2.3. יש לדאוג באתר המראה לאמצעי הוריית רוח: שק רוח או סרט. כשאיפה יש לדאוג גם באתר הנחיתה לסימון רוח.
4.2.4. טייס ראשי הוא המוסמך לאשר אתר חדש ולקבוע את מגבלותיו.
4.2.5. באתר יימצא כלי רכב וכן מכשיר קשר/טלפון נייד.
4.2.6. האמור לעיל ברחיפה מאתרים מוכרזים, אינו חל על המראה בגרירה ואו הפעלת מצנח רחיפה ממונע.
4.2.7. אתרי המראה וטיסה למצנחי רחיפה ממונעים יהיו בכפוף לתקנות הטיס והמגבלות שיפורסמו ע"י האגודה ו/או מנהל התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה.
4.2.8. רשימת אתרים מוכרזים ומגבלותיהם מופיעה בנספח 11.1. על כל מרחף חלה החובה להתעדכן בניספח אתרים ולהתייחס למגבלות הרחיפה וטיסה בכל אתר (ימי רחיפה, מגבלות, הגדרי החובה שנקבעו לאתר, נתיבי אויר חוצים וכו').

4.3. פתוח וטיפוח אתרים

4.3.1. על כל מרחף מוטלת אחריות לשמירת ניקיון אתרי המראה ונחיתה.
4.3.2. מפעם לפעם יערך מבצע טיפוח או פתוח אתר מסוים, כל מרחף שהוטל עליו להשתתף במבצע, וכל מרחף הנמצא באתר, נדרש לתת כתף למבצע.
4.3.3. פתוח האתרים הינו באחריות אחראי אתרים. יוזמות ובקשות יש להפנות אליו.
4.3.4. המבקש לאשר אתר חדש יפנה לאחראי אתרים. הנ"ל ידאג לבחינת האתר ויעביר את תוצאות הבדיקה לטייס הראשי. לאחר אישור הטיס הראשי והסדרת נוהלי התאום, יוציא אחראי אתרים דף אתר בספר האתרים.

4.4. בטיחות קרקע

4.4.1. יש להקפיד על פרישת מצנחי רחיפה באזורים המיועדים לכך, תוך הפרעה מינימלית למרחף אחר העומד להמריא או לנחות בעמדה. במקרה וקיים חשש להתעופפות מצנחי הרחיפה, יש לאבטחם באמצעים נאותים.
4.4.2. על כל מרחף לוודא תור להמראה, על מנת שלא יווצר מצב של המראה בו זמנית לא מתוכננת.
4.4.3. יש להרחיק קהל מתחום ההמראה בטווח שימנע פגיעה במקרה של חזרה לא מבוקרת לקרקע.
4.4.4. המשלח מרחף חייב לוודא כי לא יפגע בזמן השילוח, או בעטיו. מרחף הנעזר במשלח חייב לוודא את בטחון המשלח. במידת הצורך יאבטח המשלח את עצמו לקרקע באופן שלא יסכן את הממריא או את עצמו.
4.4.5. המרחף חייב לתדרך את המשלח באשר לנקודות האחיזה, כוון הסיבוב, זמן עזיבת המרחף, ופעולת המשלח לאורך כל זמן ההמראה.
4.4.6. בכל מקרה חלה האחריות על המרחף בלבד, אשר מוותר על כל תביעה כנגד המשלח.

4.5. מפקח בטיחות

4.5.1. מפקח בטיחות הינו מרחף אשר מונה כמפקח לפעילות רחיפה במצנחים. כל מפקח יצויד בתעודה מתאימה.
4.5.2. כמפקח בטיחות ישמש מרחף בעל דרגה 3 לפחות שקיבל תדריך והנחיות המפקח הראשי.
4.5.3. בסמכות המפקח לנהל את הפעילות באתר, להפסיקה חלקית, להפסיקה לחלוטין, ולהטיל עליה מגבלות - בהתאם לשיקול דעתו.
4.5.4. על כל חבר באגודה להישמע למפקח בטיחות ולסייע לו לפי דרישותיו למילוי תפקידו.
4.5.5. ידווח למפקח ראשי על כל אירוע חריג הנוגע למשמעת בטיחות רחיפה של חברי האגודה, או כל הפרה אחרת של ספר העזר המבצעי.
4.5.6. ימנע בצוע עבירות משמעת, עבירות בטיחות וכד'.
4.5.7. יתריע ויפעל למניעת מחדלים הקשורים בנושאים הנ"ל טרם ביצועם.

4.6. אחריות באתר

4.6.1. ככלל – הסמכות העליונה לפעילות רחיפה במצנחים באתר, תהיה בידי המרחף בעל הדרגה הגבוהה ביותר שנמצא בשטח. במידה ונמצאים מספר מרחפים בעלי אותה דרגה בשטח - יוודא כל אחד מהם כי ידוע האחראי התורן. באם נמצא מדריך בשטח , הוא ישמש כאחראי האתר התורן עד שיעזוב את השטח. כאחראי אתר תורן ישמש כשאיפה מרחף המחזיק בדרגה 4 לפחות.
4.6.2. לפני שאחראי תורן ימריא או יעזוב את השטח יידע את המחליף אותו; תהליך זה של החלפת האחראי יהיה נכון עד למרחף האחרון בכל אתר.
4.6.3. אחראי אתר תורן יפקח על כל אלה:
4.6.3.1. קיום פעילות בהתאם לנוהלי האגודה, ובשימת דגש על תנאי מטאורולוגיה.
4.6.3.2. סדר באתר, ומניעת סיכון הנוכחים על ידי המרחפים.
4.6.4. סמכויות אחראי אתר תורן:
4.6.4.1. יפתח/יסגור חלון המראה בהתאם לתנאים או ישלול פעילות כללית באתר לאותו יום.
4.6.4.2. ישנה סדר המראות בהתאם לשיקולי בטיחות/סדר באתר.
4.6.4.3. ידאג לסדר באתר, כולל פעילות שאינה קשורה ברחיפה (חניית מכוניות, הכנת מצנחי רחיפה לקראת הרחיפה וכד').
4.6.4.4. יתדרך את המרחפים באתר בהתאם לצורך.
4.6.4.5. אחראי האתר התורן הוא הסמכות העליונה בשטח לגבי הפעילות וכל המרחפים הנמצאים באתר מחויבים לשמוע בקולו.

הנחיות ותקנות[עריכה]

5. הנחיות ותקנות להפעלה ועיסוק ברחיפה

5.1. הצטרפות לספורט

5.1.1. כל אדם מעל גיל 16 זכאי יהא לעסוק בספורט הרחיפה, לאחר שיעבור ויסיים בהצלחה קורס מסודר במסגרת בי"ס לרחיפה במצנחים המאושר ע"י האגודה. הגיל המינימלי להטסת מצנח ממונע יהיה 17. כל קטין יחויב להביא אישור הורה/אפוטרופוס טרם קבלתו כחבר אגודה.
5.1.2. אדם מעל גיל 65 המבקש לעבור קורס, יביא אישור מרופא על בריאותו, ועל יכולתו לעסוק בספורט הרחיפה.
5.1.3. מרחף יחשב כחבר באגודה, בעל רשיון מרחף וביטוח בתוקף, בהתקיים כל התנאים הבאים:
5.1.3.1. עומד בדרישות ספר העזר המבצעי.
5.1.3.2. שילם את דמי החבר ודמי הביטוח ע"פ נוהלי וועד האגודה.
5.1.3.3. קיבל אישור בכתב מוועד האגודה על קבלתו ורישומו כחבר באגודה.
5.1.4. דרגה חדשה למרחף תהא בתוקף בהתקיים התנאים הבאים:
5.1.4.1. קיבל את המלצת בית הספר (המאושר ע"י האגודה) בכתב.
5.1.4.2. ו/או קיבל אישור טייס ראשי בכתב.
5.1.4.3. הדרגה תכנס לתוקף החל מהרגע בו אישר אותה הטייס הראשי בכתב.
5.1.5. חידוש החברות ורשיון הטיסה:
5.1.5.1. מרחף אשר יבקש לחדש חברותו, ישלם במועד את דמי החבר במלואם לפי נוהלי וועד האגודה.
5.1.5.2. רשיון הטיסה והביטוח יהיו תקפים רק החל ממועד קבלת אישור וועד האגודה בכתב על חידוש החברותו ותוקף הרשיון.
5.1.6. במסגרת הקורסים השונים ישולבו נושאים תאורטיים ומעשיים אשר מטרתם לימוד ההנפות ושיפור השליטה הקרקעית. לימוד ההנפות והשליטה הקרקעית יחולק לקורסים השונים וסיום ההכשרות במלואן הוא עם סיום קורס דרגה 3.
5.1.7. על החניך לדעת את כל סוגי ההנפות הבאות, חלקן ברמת שליטה מלאה וחלקן ברמת הכרות:
5.1.7.1. הנפה קדימה ללא רוח (שליטה מלאה).
5.1.7.2. הנפה קדימה עם רוח (שליטה מלאה).
5.1.7.3. הנפה הפוכה בסיסית (שליטה מלאה). הגדרה: הנפה הפוכה בסיסית הינה הנפה עם הפנים אל המצנח, הסתובבות והמראה ללא עזיבת ידיות הניהוג.
5.1.7.4. הנפות נוספות (היכרות בלבד).

דרגות (1-5) והגדר רכס[עריכה]

5.2. מרחף דרגה 1

5.2.1. הגדרה:
5.2.1.1. למרחף בעל דרגה 1 יש הידע והכישורים הבסיסיים על מנת לרחף ללא השגחת מדריך במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך. כישורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורס לדרגה 1.
5.2.1.2. אין לצפות ואין בכך משום כוונה שדרגה 1 תהווה את סוף מסלול ההדרכה אלא רק שלב ביניים של הלימוד הפורמלי והעצמי.
5.2.1.3. המרחף קיבל הידע הדרוש לרכישת ציוד מתאים, תוך הבנת המגבלות וכן האחריות לשמירה על הציוד ותקינותו.
5.2.1.4. המרחף מבין את מגבלות הציוד ותפעולו ואת שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך וכו').
5.2.2. שלבי הקורס:
5.2.2.1. רחיפות באתר נמוך.
5.2.2.2. רחיפות באתר גובה.
5.2.2.3. בחינה בכתב.
5.2.3. דרישות מינימום במהלך הקורס:
5.2.3.1. 8 רחיפות באתר נמוך – לכל היותר 4 חניכים למדריך.
5.2.3.2. מעבר בחינה בכתב -ב ציון 80% לפחות.
5.2.3.3. 12 רחיפות גובה (גובה = הפרש גבהים שמעל 250 מטר).
5.2.4. הנפות:
5.2.4.1. במהלך הקורס באתר הנמוך:
5.2.4.1.1. לימוד ותרגול הנפה קדמית.
5.2.4.1.1.1. רמה בסיום הקורס: החניך ידע להניף הנפה קידמית בצורה עצמאית (ללא סיוע מדריך – לוודא שהרוח תאפשר זאת) וידע לנהג קרקעית ולבצע סללום בין סימונים קרקעיים.
5.2.4.2. במהלך הקורס באתר הגובה:
5.2.4.2.1. יבוצע יום הדרכה נוסף בין הטיסה ה 5, עד להסמכת דרגה 1 ולפני קורס רכס.
5.2.4.2.2. התרגול יתבצע במקום דומה לפארק הירקון עם מצנח 1DHV (לא Bool) התרגול יכלול הנפות קדימה ושליטה קרקעית תוך ריצה.
5.2.4.2.3. ניתן להתחיל בלימוד הנפה הפוכה בסיסית.
5.2.4.2.4. רמה בסיום הקורס: בדומה לקורס הבסיסי אבל ברמת שליטה מלאה.
5.2.5. רחיפות:
5.2.5.1. 2 ימי אימון באתר נמוך, לפחות 3 ימי טיסה באתר גבוה.
5.2.5.2. 2 רחיפות שבכל אחת יבוצעו לפחות 2 פניות 360 מעלות רצופות.
5.2.5.3. 5 נחיתות דיוק ברדיוס של 20 מטר מנקודת הנחיתה.
5.2.6. כללי:
5.2.6.1. הדרגה מותנית במעבר מבחן רמה וסיום בהצלחה של קורס דרגה 1.
5.2.6.2. על המרחף להירשם לחברות באגודה תוך 90 ימים מסיום הקורס, ולפני תחילת טיסות חניכה ולא – יהא כפוף לנוהל רענון.
5.2.7. תקופת חניכה:
5.2.7.1. מרחף דרגה 1 יוכל לטוס בהרים באופן עצמאי רק לאחר שביצע 10 טיסות לפחות (לא יותר מ- 3 רחיפות ביום אחד) לאחר סיום קורס דרגה 1, בנוכחות ובסמיכות לאחד מבתי הספר.
5.2.7.2. על המרחף להשלים את החניכה במהלך 6 חדשים מסיום הקורס, ולא – יהא כפוף לנוהל רענון. הטיסות תאושרנה בחתימת מדריך בית הספר, ביומן הטיסות של הטייס.

5.3. מרחף בהגדר רכס

5.3.1. הגדרה:
5.3.1.1. למרחף בעל הגדר רכס יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון במסגרת טיסה באתר המוגדר ל רכס. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך קורס דרגה 1 ובמסגרת קורס רכס.
5.3.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף באתר המוגדר כאתר רכס, בתנאי דאייה חלשים עד מתונים במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולשפוט את תנאי הרחיפה באתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.3.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובאויר וכו' ...), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.3.2. דרישות קדם:
5.3.2.1. חברות באגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
5.3.2.2. בעל רשיון דרגה 1.
5.3.3. דרישות מינימום במהלך קורס רכס:
5.3.3.1. 12 המראות ונחיתות על הרכס (top landing).
5.3.3.2. 3 ימי טיסה לפחות.
5.3.4. הנפות במהלך הקורס:
5.3.4.1. תרגול הנפות ביום הראשון, 45 דקות לפחות או לחילופין ביום נפרד.
5.3.4.2. ביום השני מינימום 45 דקות תרגול קרקעי עם מדריך צמוד.
5.3.4.3. ההנפה הנלמדת היא ההנפה הפוכה הבסיסית בלבד.
5.3.4.4. תרגול שליטה קרקעית על המצנח.
5.3.4.5. הדגמת שיטת הנפה נוספת.
5.3.5. רמה בסיום הקורס:
5.3.5.1. זמן טיסה מצטבר על הרכס של 60 דקות.
5.3.5.2. 90 דקות תרגול של הנפות הפוכות בסיסיות (מבוצעות בצורה טובה לפני המראה).
5.3.5.3. 3 נחיתות דיוק ברדיוס של 5 מטר מנקודת הנחיתה.
5.3.6. כללי:
5.3.6.1. בסיום הקורס יערך מבחן רמה בו על החניך להראות שליטה מלאה בהנפה בסיסית עצמאית עד לניתוק (אין לעזור מלבד אחיזה).

5.4. מרחף דרגה 2

5.4.1. הגדרה:
5.4.1.1. למרחף בעל דרגה 2 יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון בטיסה באתרי דרגה 1, 2 ורכס. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך החניכה ובמסגרת קורס רכס.
5.4.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולשפוט את תנאי הרחיפה באתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.4.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך באויר, על הרכסות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.4.2. דרישות מינימום לקבלת דרגה 2:
5.4.2.1. בעל דרגה 1.
5.4.2.2. בעל הגדר רכס.
5.4.2.3. בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
5.4.2.4. השלים את תקופת החניכה כאמור בסעיף 5.2 לעיל.

5.5. מרחף דרגה 3

5.5.1. הגדרה:
5.5.1.1. למרחף בעל דרגה 3 יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון במסגרת טיסה מתקדמת. הכשורים והידע הוקנו לו במהלך הקורסים הקודמים ובמהלך הקורס לקבלת דרגה 3.
5.5.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף כמעט בכל אתר, בתנאי דאייה חלשים עד מתונים במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.5.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו' ...), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.5.2. דרישות קדם:
5.5.2.1. בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה, ולפחות 4 חדשים בעל דרגה 2.
5.5.2.2. לפחות 40 שעות טיסה מתאריך קבלת דרגה 2 אשר הושגו ב- 24 החדשים לפני הגשת הבקשה.
5.5.2.3. לפחות 25 שעות טיסה בהרים ולפחות 15 שעות טיסה ברכס ובמינימום 40 המראות.
5.5.2.4. רקע בטיחותי ומשמעתי נקי לתקופה של 12 חודשים, לפחות, קודם לקבלת הדרגה.
5.5.2.5. מעבר בהצלחה של קורס דרגה 3 (יפורט להלן) אשר ישלב בתוכו קורס הנפות וקורס הכרת נתיבי תעופה.
5.5.3. דרישות מינימום במהלך הקורס:
5.5.3.1. הנפות:
5.5.3.1.1. דרישות: יום הנפות נוסף (נפרד לקורס) של תרגולי הנפות בפארק, הכולל:
5.5.3.1.1.1. הנפה קדימה, עם ובלי רוח.
5.5.3.1.1.2. הנפת הפוכה בסיסית.
5.5.3.1.1.3. הדגמת שיטות הנפה נוספות.
5.5.3.1.2. רמה בסיום הקורס:
5.5.3.1.2.1. שליטה קרקעית מלאה - בהנפות קדמיות והפוכות בסיסיות.
5.5.3.2. רחיפות:
5.5.3.2.1. 3 ימי טיסה באתרים טרמליים (אתרי חובה תבור וזכרון).
5.5.3.2.2. תרגול יבש קרקעי לפתיחת רזרבי (לפי סילבוס).
5.5.3.2.3. תרגול קיפול קצות כנף וניהוג גוף, הבנת החשיבות בביצוע הנמכה מהירה ובטוחה.
5.5.3.2.4. 5 רחיפות בטרמיקות למשך יותר מ- 15 דקות כל אחת. השגת הגובה צריכה להתבצע באמצעות טרמיקות ללא תמיכת עילוי רכס.
5.5.3.2.5. 3 רחיפות ראשונות מאתר הגבוה מ - 250 מ' (מעל פני השטח).
5.5.3.2.6. 2 אתרים שונים המסווגים לדרגה 3.
5.5.3.2.7. 3 נחיתות דיוק ברדיוס של 10 מטר מנקודת הנחיתה.
5.5.4. כללי:
5.5.4.1. מעבר בחינה בשליטה קרקעית ע"י בוחן מטעם האגודה ובאישור בוחן ראשי.

5.6. מרחף דרגה 4

5.6.1. הגדרה:
5.6.1.1. למרחף בעל דרגה 4 יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון במסגרת טיסה מתקדמת. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורסים לקבלת דרגות 1 עד 3 וכן מניסיונו המצטבר.
5.6.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף כמעט בכל אתר, בתנאי דאייה חלשים עד חזקים במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.6.1.3. המרחף הוכיח את רמתו הגבוהה בבצוע משימות הדורשות מקצועיות וותק רב ובעל כישורים לחנוך מרחפים פחות מנוסים ממנו.
5.6.1.4. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס, בטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.6.2. דרישות מינימום:
5.6.2.1. בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה ולפחות 12 חדשים בעל דרגה 3 .
5.6.2.2. לפחות 100 שע' טיסה בהרים מתאריך קבלת דרגה 3 שהושגו ב 36 החדשים לפני הגשת הבקשה.
5.6.2.3. רקע בטיחותי ומשמעתי נקי לתקופה של 24 חודשים, לפחות, קודם לקבלת הדרגה.
5.6.2.4. מעבר בהצלחה של קורס תיפעול מתקדם (קורס מצבי חרום – SIV) .
5.6.2.5. בצוע 2 טיסות למרחק של 30 ק"מ ו 2 טיסות למרחק 24 ק"מ לפחות, בארץ. כל טיסה צריכה להתבצע באמצעות טרמיקות ללא תמיכת עילוי רכס.
5.6.2.6. התחייבות לביצוע ומילוי תפקיד ציבורי ו/או סיוע כשרות לאגודה כפי שיידרש.
5.6.3. כללי:
5.6.3.1. המרחף יגיש בקשה לקבלת הדרגה בצרוף יומן הטיסות חתום ע"י עדי ראיה חברי אגודה.

5.7. מרחף דרגה 5

5.7.1. הגדרה:
5.7.1.1. למרחף בעל דרגה 5 יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון במסגרת טיסה מתקדמת. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורסים לקבלת דרגות 1 עד 4 , קורס גרירה וכן מניסיונו המצטבר.
5.7.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף בכל אתר, בתנאי דאייה חלשים עד חזקים ולשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו. המרחף הוכיח את רמתו הגבוהה בבצוע משימות הדורשות מקצועיות וותק רב.
5.7.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.7.2. דרישות מינימום:
5.7.2.1. בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה ולפחות 12 חדשים בעל דרגה 4 .
5.7.2.2. רקע בטיחותי ומשמעתי נקי לתקופה של 24 חודשים, לפחות, קודם לקבלת הדרגה.
5.7.2.3. מעבר בהצלחה של קורס גרירה וקורס תיפעול מתקדם.
5.7.2.4. לפחות 150 שעות טיסה בהרים מתאריך קבלת דרגה 4 אשר הושגו ב- 36 החדשים לפני הגשת הבקשה.
5.7.2.5. 200 רחיפות מתאריך קבלת דרגה 4 .
5.7.2.6. בצוע 4 טיסות למרחק מינימלי של 50 ק"מ. הטיסה עצמה צריכה להתבצע באמצעות טרמיקות ללא תמיכת עילוי רכס.
5.7.2.7. טיסה על 5 דגמי מצנחים שונים.
5.7.2.8. התחייבות לביצוע ומילוי תפקיד ציבורי ו/או סיוע כשרות לאגודה כפי שיידרש (חידוש הרישיון בדרגה 5 יותנה בעמידה בהתחייבות זו).
5.7.3. כללי:
5.7.3.1. המרחף יגיש בקשה מלווה ביומן טיסות ובכל ההוכחות לטייס הראשי כדי לקבל דרגה 5 .

הגדרים (גרירה, ממ"ר וטנדם)[עריכה]

5.8. הגדר גרירה

5.8.1. הגדרה:
5.8.1.1. למרחף בעל דרגה 1 לפחות עם הגדר גרירה יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה וקידום הניסיון במסגרת המראה בגרירה. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורס לקבלת דרגה 1 ובמסגרת קורס גרירה.
5.8.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים ולשפוט את האתר/השטח ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.8.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.8.2. דרישות קדם:
5.8.2.1. בעל דרגה 1.
5.8.2.2. בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
5.8.2.3. סיים את תקופת החניכה.
5.8.3. דרישות מינימום במהלך הקורס:
5.8.3.1. 6 המראות בגרירה.
5.8.3.2. 2 ימי טיסה.
5.8.3.3. 2 המראות ללא רוח (0-5 קמ"ש).
5.8.3.4. 2 המראות ברוח מתונה (5-15 קמ"ש).
5.8.3.5. 2 המראות לגובה מינימלי של 200 מטרים (מעל פני השטח) ובצוע ניתוק תחת מתח.
5.8.3.6. המראה אחת לגובה מינימלי של 300 מטרים מעל פני השטח.

5.9. הגדר גורר

5.9.1. הגדרה:
5.9.1.1. למרחף בעל דרגה 3 לפחות עם הגדר גורר יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לגרירת מרחפים וקידום הניסיון במסגרת טיסה בגרירה. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורסים לקבלת דרגה 3 ובמסגרת קורס גורר/גרירה.
5.9.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לתפעל את מערכת הגרירה , לתקשר בסימנים מוסכמים עם הנהג והניגרר בתנאי דאייה חלשים עד מתונים ולשפוט את האתר/השטח ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.9.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.9.2. דרישות קדם:בעל רשיון בתוקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה.
5.9.2.1. בעל דרגה 3 לפחות.
5.9.2.2. בעל הגדר גרירה.
5.9.2.3. ביצוע לפחות 3 טיסות בגרירה לפני תחילת קורס גורר.
5.9.2.4. רקע בטיחותי ומשמעתי נקי לתקופה של 12 חודשים, לפחות, קודם לקבלת הדרגה.
5.9.2.5. מעבר בהצלחה של קורס גורר (יפורט להלן) אשר ישלב בתוכו הכרת מתקן הגרירה, סימנים מוסכמים עם הנהג והניגרר.
5.9.3. דרישות מינימום במהלך הקורס:
5.9.3.1. הכרת מערכת הגרירה.
5.9.3.2. 3 הדגמות גרירה ע"י גורר מוסמך בסמוך למתקן הגרירה.
5.9.3.3. 3 ימי גרירה.
5.9.3.4. 10 גרירות למרחפים המחזיקים בהגדר גרירה בדרגה 3 לפחות ובפיקוח גורר מוסמך.
5.9.4. הדרכת גורר מתלמד:
5.9.4.1. גורר מוסמך, רשאי ללמד גורר מתלמד, בתנאי שקיבל את אישור טייס ראשי לכך, בתנאי שקיבל אישור טייס ראשי לכל מתלמד בנפרד ובתנאי שהוא עומד בדרישות הקדם.
5.9.4.2. הלימודים יבוצעו על פי דרישות המינימום המפורטות להלן (ראה פרקים 5.12 , 6.8 ).

5.10. הגדר מצנח רחיפה ממונע רגלי

5.10.1. הגדרה:
5.10.1.1. למרחף בעל הגדר מצנח רחיפה ממונע רגלי יש את הידע והכישורים הבסיסיים לטוס על מצנח רחיפה ממונע. כישורים וידע אלו הוקנו לו במהלך קורס מצנח רחיפה ממונע.
5.10.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים במסגרת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולבצע טיסות ניווט. כמו כן יש ביד המרחף את הכלים לשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.10.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובזמן רחיפה בטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.10.2. כללי: הגדר זה ניתן להשגה באחד משני המסלולים הבאים: לבעלי דרגה 3 על מצנח לא ממונע (מסלול א'), או לבעלי דרגה 1 על מנצח לא ממונע (מסלול ב').
5.10.3. מסלול א':
5.10.3.1. דרישות קדם על מצנח לא ממונע לבעלי דרגה 3 :
5.10.3.1.1. דרגה 3 , רשיון בתוקף 12 חודשים לפחות לפני קבלת הדרגה.
5.10.3.1.2. 15 רחיפות, 10 שעות טיסה ו- 5 ימי טיסה מתאריך קבלת דרגה 3.
5.10.3.2. דרישות המינימום עבור קורס מצנח רחיפה ממונע לבעלי דרגה 3:
5.10.3.2.1. 10 רחיפות ממונעות.
5.10.3.2.2. 2 ימי טיסה (3 טיסות של כ- 30 דקות בכל מפגש).
5.10.3.2.3. 3 שעות טיסה.
5.10.3.2.4. 45 דק' של הנפות עם מנוע דומם.
5.10.3.2.5. 5 המראות ללא רוח (0-5 קמ"ש).
5.10.3.2.6. 5 המראות ברוח מתונה (5-15 קמ"ש).
5.10.3.2.7. 5 נחיתות דיוק ברדיוס של 3 מטר מנקודת הנחיתה.
5.10.3.2.8. הכרת חוקת הטייס ונתיבי טיסה (לימוד קריאה במפות אוויריות). הכרת אזורים וגבהים מותרים ואסורים לטיסה. הכרת עקרונות הנווט לפי מפה.
5.10.3.3. מעבר בחינה מעשית (המראה נקיה, ביצוע Tuch & Go, פניות לשני צדדים, נחיתת דיוק) בנוכחות בוחן מוסמך מהאגודה.
5.10.4. מסלול ב':
5.10.4.1. דרישות קדם על מצנח לא ממונע לבעלי דרגה 1 :
5.10.4.1.1. דרגה 1 (סיום קורס גובה נמוך וטיסות חניכה) ובעל רשיון בתוקף.
5.10.4.1.2. לפחות 10 רחיפות, 2 שעות טיסה ו - 5 ימי טיסה מתאריך קבלת דרגה 1.
5.10.4.2. דרישות המינימום עבור קורס מצנח רחיפה ממונע לבעלי דרגה 1:
5.10.4.2.1. 30 רחיפות ממונעות.
5.10.4.2.2. 6 ימי טיסה (3 טיסות של כ- 30 דקות בכל מפגש)
5.10.4.2.3. 9 שעות טיסה.
5.10.4.2.4. 60 דק' של הנפות ישרות ו- 60 דק' של הנפות הפוכות עם מנוע דומם.
5.10.4.2.5. 15 המראות ללא רוח (0-5 קמ"ש).
5.10.4.2.6. 15 המראות ברוח מתונה (5-15 קמ"ש).
5.10.4.2.7. 10 נחיתות דיוק ברדיוס של 3 מטר מנקודת הנחיתה.
5.10.4.3. מעבר קורס להכרת חוקת הטייס ונתיבי תעופה (לימוד קריאה במפות אוויריות). הכרת אזורים וגבהים מותרים ואסורים לטיסה. הכרת עקרונות הנווט לפי מפה.
5.10.4.4. מעבר בחינה מעשית (המראה נקיה, ביצוע טא"י, פניות לשני צדדים, נחיתת דיוק) בנוכחות בוחן מוסמך מהאגודה.

5.11. הגדר טיסה זוגית (טנדם)

5.11.1. הגדרה:
5.11.1.1. למרחף בעל הגדר טיסה זוגית (טנדם) יש את הידע והכישורים הבסיסיים הנחוצים לטיסה. כשורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הקורסים הקודמים ובמהלך הקורס לקבלת הגדר טנדם.
5.11.1.2. למרחף יש את הידע והכישורים לרחף כמעט בכל אתר, בתנאי דאייה חלשים עד מתונים במסגת מגבלות התפעול שיפורטו בהמשך ולשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.11.1.3. המרחף מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.11.2. דרישות קדם (ברחיפה על מצנח למרחף יחיד):
5.11.2.1. לפחות בעל דרגה 4.
5.11.2.2. מעל גיל 21 שנים.
5.11.2.3. רשיון בתוקף שנתיים לפחות.
5.11.2.4. 50 שעות טיסה בהרים מתאריך קבלת דרגה 4 .
5.11.2.5. מעבר בהצלחה של קורס מצבי חירום.
5.11.2.6. רקע בטיחותי ומשמעתי נקי לפחות 24 חודשים לקבלת הדרגה ובעל בגרות אישית .
5.11.2.7. מבחן רמה ואישור טייס ראשי כתנאי להתחלת הקורס.
5.11.3. דרישות המינימום עבור קורס טנדם:
5.11.3.1. תרגול מעשי באתר נמוך, גובה ורכס.
5.11.3.2. תרגול הנפות: 60 דק' של הנפות ישרות ו- 60 דק' של הנפות הפוכות (ברוח חלשה וברוח ערה).
5.11.3.3. 60 דק' תרגול של תנועה על הקרקע (תנועה ישרה וסללום בין סימונים קרקעיים) עם מצנח באויר לאחר הנפה.
5.11.3.4. 5 טיסות בהרים כאשר הנוסע הוא מרחף בעל רשיון בתוקף בפיקוח המדריכים, ולפחות 2 נחיתות ברוח חלשה.
5.11.3.5. 5 טיסות ברכס כאשר הנוסע הוא מרחף בעל רשיון בתוקף תוך תרגול הנפות, שיטות רתימה ומשקלים שונים.
5.11.4. טיסות חניכה:
5.11.4.1. לקבלת ההגדר, לאחר סיום הקורס, יש לבצע 5 טיסות נוספות בהרים בנוכחות ובסמיכות לאחד מבתי הספר, כאשר הנוסע הוא מרחף בעל רשיון בתוקף.
5.11.4.2. כל טיסה צריכה לארוך לפחות 20 דקות.
5.11.4.3. הטיסות תאושרנה בחתימת המדריך בלבד, ביומן הטיסות של המרחף.

הגדרי מדריכים[עריכה]

5.12. הגדרי מדריכים

5.12.1. כללי:
5.12.1.1. למרחף בעל הגדר מדריך כל שהוא, יש את הידע והכישורים הבסיסיים לבצע פעילות הדרכה. כישורים וידע אלו הוקנו לו במהלך הסמכותיו האישיות ובמסגרת השתלמות תאורטית ומעשית בבי"ס מאושר להדרכה.
5.12.1.2. למדריך יש את הידע והכישורים להדריך את מסגרות הפעילות המאושרות לו בלבד ומחזיק בהגדר המתאים. כמו כן יש בידי המדריך את הכלים לשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
5.12.1.3. המדריך מבין את מגבלות התפעול, את שאר החוקים הישימים לגביו (חוקי הדרך על הרכס ובטרמיקות וכו'), שיטת דירוג הדרגות של המרחפים וכן מגבלות התעבורה בארץ.
5.12.1.4. המדריך הינו בעל ידע תיאורטי ומעשי נרחב, לאחר שעבר בהצלחה בחינה, בהתאם לקרטריונים שקבע טייס ראשי.
5.12.2. מדריך מנחית:
5.12.2.1. דרישות קדם:
5.12.2.1.1. בעל רשיון בתוקף לפחות 12 חודשים לפני תחילת הקורס.
5.12.2.1.2. בעך דרגה 3 לפחות.
5.12.2.1.3. ביצוע של לפחות 30 טיסות כטייס במהלך 12 החודשים שלפני הגשת הבקשה לתחילת קורס ההדרכה.
5.12.2.1.4. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך תקופה של 12 חודשים לפחות לפני תחילת הקורס.
5.12.2.1.5. אישור מהטייס הראשי לתחילת תקופת ההכשרה.
5.12.2.2. דרישות מינימום לתקופת ההכשרה:
5.12.2.2.1. 10 ימי הדרכה באתר נמוך, בפיקוח מדריך, אשר במהלכם ידריך לפחות 50 חניכים.
5.12.2.2.2. הנחתת חניכים בקורס גובה, בצמוד ובפיקוח מדריך למשך לפחות 5 ימי הדרכה, ולפחות 50 הנחתות.
5.12.2.2.3. העברת תדריך בשדה הנחיתה באופן עצמאי ובפיקוח מדריך ראשי.
5.12.2.2.4. מעבר בחינה ע"י טייס ראשי בתדריך ובהנחתת חניכים בקורס גובה, הבחינה תבוצע בנוכחות מדריך.
5.12.2.2.5. מעבר קורס עזרה ראשונה + העברת תצלום תעודת גמר/אישור.
5.12.2.2.6. העברת המלצה להסמכה מבית הספר.
5.12.2.2.7. הערה: אין לבצע פעילות הדרכה בתקופת ההכשרה ללא נוכחות צמודה של מדריך מנחית (או מדריך בדרגה גבוהה יותר) של בית ספר, מלבד המדריך המשלח.
5.12.2.3. מגבלות והיתרים למדריך מנחית:
5.12.2.3.1. מחזיק הגדר מדריך מנחית מאושר ע"י הטייס הראשי.
5.12.2.3.2. רשאי להנחית ולתדרך חניכים בקורס דרגה 1 בלבד, באופן עצמאי ובחסות בית ספר מאושר ע"י האגודה.
5.12.2.3.3. חייב במינימום 2 ימי הנחתה בכל שנה קלנדרית במסגרת בית ספר מורשה.
5.12.2.3.4. רשאי לשמש כעוזר למדריך רכס.
5.12.2.3.5. חייב ברישום יומן על ימי ההדרכות שביצע, חתום על ידי המדריך הראשי של בית הספר.
5.12.2.3.6. חזרה לפעילות לאחר הפסקה של 24 חודשים מחייבת אישור טייס ראשי ( רענון במידה וידרש).
5.12.3. מדריך גובה - דרגה 1:
5.12.3.1.דרישות קדם:
5.12.3.1.1. בעל רשיון בתוקף 24 חודשים לפחות קודם לתחילת הקורס.
5.12.3.1.2. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך שנתיים.
5.12.3.1.3. מחזיק בהגדר מדריך מנחית.
5.12.3.1.4. מעבר קורס מצבי חירום.
5.12.3.1.5. בעל דרגה 4 לפחות.
5.12.3.1.6. עבודה כמדריך מנחית בשנה האחרונה.
5.12.3.1.7. ביצוע הנחתות ותדריכים באופן עצמאי ובמשך לפחות 30 ימי הדרכה ומ- 2 אתרי גובה שונים, מיום מקבלת הגדר מדריך מנחית.
5.12.3.1.8. ביצוע של לפחות 30 טיסות במהלך השנה שלפני הגשת הבקשה.
5.12.3.1.9. שליטה ב- 4 סוגי הנפות לפחות.
5.12.3.1.10. אישור מהטייס הראשי לתחילת תקופת ההכשרה.
5.12.3.2. דרישות מינימום לתקופת ההכשרה:
5.12.3.2.1. עבודה בעמדת ההמראה באתר גובה נמוך, בצמוד למדריך ראשי, למשך מינימום של 5 ימי הדרכה.
5.12.3.2.2. העברת תדריך בקורס גובה באופן עצמאי ובפיקוח מדריך גובה – דרגה 1, טרם תחילת הפעילות.
5.12.3.2.3. העברת שעורי תאוריה בכל הנושאים.
5.12.3.2.4. עבודה בעמדת ההמראה באתר גובה, בצמוד למדריך גובה – דרגה 1, למשך מינימום של 7 ימי הדרכה.
5.12.3.2.5. מעבר בחינה ע"י טייס ראשי בתדריך ובשילוח חניכים בקורס גובה, הבחינה תבוצע בנוכחות מדריך גובה – דרגה 1 .
5.12.3.2.6. הצגת אישור מעבר קורס עזרה ראשונה + העברת תצלום תעודת גמר/אישור.
5.12.3.2.7. העברת המלצה להסמכה מבית הספר.
5.12.3.3. מגבלות והיתרים למדריך גובה – דרגה 1:
5.12.3.3.1. מחזיק הגדר מדריך גובה – דרגה 1 מאושר ע"י הטייס הראשי.
5.12.3.3.2. רשאי לשלח באתר ההמראה ולתדרך חניכים בקורס דרגה 1 בלבד, באופן עצמאי ובחסות בית ספר מאושר ע"י האגודה.
5.12.3.3.3. רשאי להדריך הגדרי מדריך מנחית, מדריך גובה – דרגה 1.
5.12.3.3.4. רשאי לשמש כעוזר למדריך רכס.
5.12.3.3.5. חייב במינימום 2 ימי הדרכה בכל שנה קלנדרית בכל הגדר במסגרת בית ספר מורשה.
5.12.3.3.6. חייב ברישום יומן על ימי ההדרכות שביצע, חתום על ידי המדריך הראשי של בית הספר.
5.12.3.3.7. חזרה לפעילות לאחר הפסקה של 24 חודשים מחייבת אישור טייס ראשי ( רענון במידה וידרש).
5.12.4. מדריך רכס - דרגה 2:
5.12.4.1. דרישות קדם:
5.12.4.1.1. בעל רשיון בתוקף 24 חודשים לפחות קודם לתחילת הקורס.
5.12.4.1.2. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך שנתיים.
5.12.4.1.3. מחזיק בהגדרים מדריך גובה – דרגה 1.
5.12.4.1.4. מעבר קורס מצבי חירום.
5.12.4.1.5. בעל דרגה 4 לפחות.
5.12.4.1.6. עבודה כמדריך גובה – דרגה 1 בשנה האחרונה.
5.12.4.1.7. ביצוע שילוחים ותדריכים באופן עצמאי ובמשך לפחות 30 ימי הדרכה ומ- 2 אתרי גובה מיום מקבלת הגדר מדריך גובה – דרגה 1 .
5.12.4.1.8. ביצוע של לפחות 30 טיסות במהלך השנה שלפני הגשת הבקשה.
5.12.4.1.9. שליטה בלפחות 4 סוגי הנפות .
5.12.4.1.10. אישור מהטייס הראשי לתחילת תקופת ההכשרה.
5.12.4.2. דרישות מינימום לתקופת ההכשרה:
5.12.4.2.1. העברת תדריך בקורס רכס באופן עצמאי ובפיקוח מדריך רכס – דרגה 2 לפחות, טרם תחילת הפעילות.
5.12.4.2.2. העברת שעורי תאוריה בכל הנושאים.
5.12.4.2.3. עבודה בעמדת ההמראה באתר רכס, בצמוד למדריך רכס – דרגה 2 לפחות, למשך מינימום של 7 ימי הדרכה.
5.12.4.2.4. מעבר בחינה ע"י טייס ראשי בתדריך ובשילוח חניכים בקורס רכס, הבחינה תבוצע בנוכחות מדריך רכס – דרגה 2 לפחות .
5.12.4.2.5. הצגת אישור מעבר קורס עזרה ראשונה + העברת תצלום תעודת גמר/אישור.
5.12.4.2.6. העברת המלצה להסמכה מבית הספר.
5.12.4.3. מגבלות והיתרים למדריך רכס – דרגה 2:
5.12.4.3.1. מחזיק הגדר מדריך רכס – דרגה 2 מאושר ע"י הטייס הראשי.
5.12.4.3.2. רשאי להדריך, לשלח ולתדרך חניכים בקורס גובה, רכס – דרגה 2 , באופן עצמאי ובחסות בית ספר מאושר ע"י האגודה.
5.12.4.3.3. רשאי להדריך הגדרי מדריך גובה – דרגה 1 , מדריך רכס – דרגה 2.
5.12.4.3.4. חייב במינימום 2 ימי הדרכה בכל שנה קלנדרית בכל הגדר במסגרת בית ספר מורשה.
5.12.4.3.5. חייב ברישום יומן על ימי ההדרכות שביצע, חתום על ידי המדריך הראשי של בית הספר.
5.12.4.3.6. חזרה לפעילות לאחר הפסקה של 24 חודשים מחייבת אישור טייס ראשי ( רענון במידה וידרש ).
5.12.5. מדריך בכיר - דרגה 3:
5.12.5.1. דרישות קדם:
5.12.5.1.1. בעל רשיון בתוקף 24 חודשים לפחות קודם לתחילת הקורס.
5.12.5.1.2. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך שנתיים.
5.12.5.1.3. מחזיק בהגדרים מדריך רכס – דרגה 2 .
5.12.5.1.4. מעבר קורס מצבי חירום.
5.12.5.1.5. בעל דרגה 4 לפחות.
5.12.5.1.6. עבודה כמדריך גובה ורכס בשנה האחרונה.
5.12.5.1.7. ביצוע שילוחים ותדריכים באופן עצמאי ובמשך לפחות 15 ימי הדרכה מאתרי גובה, 15 ימי הדרכה באתרי רכס, מיום מקבלת הגדר מדריך רכס - דרגה 2 .
5.12.5.1.8. ביצוע של לפחות 30 טיסות במהלך השנה שלפני הגשת הבקשה.
5.12.5.1.9. שליטה בלפחות 5 סוגי הנפות .
5.12.5.1.10. אישור מהטייס הראשי לתחילת תקופת ההכשרה.
5.12.5.2. דרישות מינימום לתקופת ההכשרה:
5.12.5.2.1. העברת תדריך בקורס – דרגה 3 באופן עצמאי ובפיקוח מדריך בכיר – דרגה 3 לפחות, טרם תחילת הפעילות.
5.12.5.2.2. העברת שעורי תאוריה בכל הנושאים.
5.12.5.2.3. עבר קורס מטאורולוגיה.
5.12.5.2.4. עבודה ב – 2 עמדות המראה באתרים המוגדרים לדרגות 3 (אתרי מינימום תבור וזכרון), בצמוד למדריך בכיר – דרגה 3 לפחות, למשך מינימום של 5 ימי הדרכה.
5.12.5.2.5. מעבר בחינה ע"י טייס ראשי בתדריך ובהדרכה מעשית של חניכים בקורס (טרמיקות) דרגה – 3 , הבחינה תבוצע בנוכחות מדריך בכיר – דרגה 3 לפחות .
5.12.5.2.6. הצגת אישור מעבר קורס עזרה ראשונה + העברת תצלום תעודת גמר/אישור.
5.12.5.2.7. העברת המלצה להסמכה מבית הספר.
5.12.5.3. מגבלות והיתרים למדריך בכיר – דרגה 3:
5.12.5.3.1. מחזיק הגדר מדריך בכיר – דרגה 3 מאושר ע"י הטייס הראשי.
5.12.5.3.2. רשאי להדריך, לשלח ולתדרך חניכים בקורס גובה, רכס, טרמיקות – דרגה 3 , באופן עצמאי ובחסות בית ספר מאושר ע"י האגודה.
5.12.5.3.3. יהיה רשאי להדריך מדריכים לדרגות , גובה – דרגה 1 , רכס – דרגה 2 , טרמיקות – דרגה 3 .
5.12.5.3.4. חייב במינימום 2 ימי הדרכה בשנה האחרונה בכל הגדר במסגרת בית ספר מורשה.
5.12.5.3.5. חייב ברישום יומן על ימי ההדרכות שביצע, חתום על ידי המדריך הראשי של בית הספר.
5.12.5.3.6. חזרה לפעילות לאחר הפסקה של שנתיים מחייבת אישור טייס ראשי ( רענון במידה וידרש ).
5.12.6. מדריך ראשי:
5.12.6.1. דרישות קדם:
5.12.6.1.1. בעל רשיון בתוקף 36 חודשים לפחות קודם לתחילת הקורס.
5.12.6.1.2. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך שנתיים.
5.12.6.1.3. מחזיק בהגדרים מדריך בכיר – דרגה 3, גורר, גרירה, טנדם.
5.12.6.1.4. מעבר קורס מצבי חירום.
5.12.6.1.5. בעל דרגה 5 (יקבל אוטומטית עם אישור ההגדר).
5.12.6.1.6. עבודה כמדריך בשנה האחרונה.
5.12.6.1.7. בעל בית ספר מאושר ע"י האגודה או מועסק על ידו.
5.12.6.2. מגבלות והיתרים למדריך ראשי:
5.12.6.2.1. מחזיק הגדר מדריך ראשי, מאושר ע"י טייס הראשי.
5.12.6.2.2. רשאי להדריך את כל ההגדרים כולל הדרכת מדריכים באופן עצמאי ובחסות בית ספר מאושר ע"י האגודה, פרט לקורס תיפעול מתקדם (מצבי חרום).
5.12.6.2.3. רשאי להדריך קורס תפעול מתקדם (מצבי חרום) רק באישור מיוחד מהטייס הראשי.
5.12.6.2.4. רשאי לחתום על המלצה להסמכה/הגדר/דרגה/מבחן/רענון, חתימתו תוכר ותכובד ע"י הטייס הראשי/האגודה, וזאת אם התקיימו כל התנאים והדרישות על פי הוראות ספר העזר המבצעי ובקיום ההוראות של טייס ראשי.
5.12.6.2.5. חזרה לפעילות לאחר הפסקה של שנתיים מחייבת אישור טייס ראשי (רענון במידה וידרש).
5.12.7. גורר מוסמך:
5.12.7.1. דרישות קדם:
5.12.7.1.1. בעל רשיון בתוקף למעלה מ- 12 חודשים קודם לקבלת ההסמכה.
5.12.7.1.2. מינימום דרגה 3.
5.12.7.1.3. בעל הגדר גרירה והגדר גורר.
5.12.7.1.4. ביצוע של לפחות 20 גרירות במהלך השנתיים שלפני הגשת הבקשה.
5.12.7.1.5. ביצוע של לפחות 5 היגררויות כטייס, במהלך השנתיים שלפני הגשת הבקשה.
5.12.7.1.6. עבר בטיחותי ומשמעתי נקי למשך שנה.
5.12.7.1.7. אישור מהטייס הראשי לעסוק בהדרכת גוררים.
5.12.7.2. מגבלות והיתרים לגורר מוסמך:
5.12.7.2.1. מחזיק הגדר גורר מוסמך מאושר ע"י טייס הראשי.
5.12.7.2.2. יקבל אישור טייס ראשי לפני תחילת הלימודים, על כל מרחף בניפרד.
5.12.7.2.3. רשאי להדריך מרחפים העומדים בדרישות הקדם.
5.12.7.2.4. יבצע את ההדרכה לפי דרישות המינימום במהלך ההדרכה, ועד לסיומה.
5.12.7.2.5. חייב ברישום ביומן הטיסות על ימי ההדרכות שביצע, יחתום ביומן הטיסות של המתלמד עם פירוט מלא של הפעילות.
5.12.7.2.6. ישלח לטייס ראשי המלצה להגדר גורר על המרחף המתלמד.

הנחיות כלליות[עריכה]

5.13. הנחיות כלליות

5.13.1. תנאי ראשון לבצוע פעילות רחיפה הינו חברות בתוקף באגודה למצנחי רחיפה ובמגבלות הדרגות וההגדרים המאושרים.
5.13.2. רחיפה במצנח תבוצע אך ורק בתנאי ראות טובים וקשר עין יציב עם הקרקע. אין להכנס לעננים בכלל או להתקרב לענני CB בפרט. רחיפה בלילה תבוצע רק באישור טייס ראשי (במגבלות ובתנאים שיקבע) ובאם נדרש גם ע"י הגורמים המוסמכים לכך (מארגני האירוע, משטרה וכו' ).
5.13.3. לפני בצוע פעילות רחיפה מומלץ להאזין למרכז המידע ולהתעדכן במזג האוויר הצפוי ולשקול את הפעילות בהתאם.
5.13.4. כל פעילות רחיפה באמצע השבוע מחוייבת בקבלת אישור מרכזי הדיווח (ראה ניספח א' 11.1).
5.13.5. לכל אתר מוצמדת הגבלת דרגה. אסור להמריא באתר שאינו מאושר לרחיפה במסגרת הדרגות וההגדרים המאושרים למרחף.
5.13.6. אין לקיים פעילות רחיפה ברישול או בפזיזות העלולה לסכן חיי אדם ורכוש.
5.13.7. לא יעסוק בפעילות כשהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול, תרופות או סמים כלשהם העלולים להשפיע על התפקוד.
5.13.8. לא יפעיל מצנח רחיפה בגובה ובמקום שאינו מאפשר נחיתה בחרום בשטח פנוי.
5.13.9. לא יעסוק בפעילות בתחום שמונה ק"מ משדה תעופה.
5.13.10. לא יעסוק מתלמד בפעילות רחיפה אלא תחת השגחת מדריך במסגרת בי"ס מאושר.
5.13.11. רחיפה תבוצע אך ורק בלבוש מתאים (נעליים גבוהות להגנת הקרסוליים, קסדה מלאה (כוללת הגנה לסנטר), מכשיר קשר ו/או מכשיר טלפון סלולארי, מד : גובה מכוייל לפני כל המראה, רתמה ממוגנת (הגנה אקטיבית או פסיבית קשיחה לגב).
5.13.12. על כל מרחף חלה החובה להדביק מדבקת דרגה על החלק האחורי של הקסדה.
5.13.13. בכל רחיפה המבוצעת באתר הגבוה מ- 100 מ', או ברחיפה בה גובה הטיסה עולה על 100 מ', חובה לשאת מצנח רזרבי.
5.13.14. לעולם אין לטוס לבד (ללא נוכחות מרחפים/מלווים באתר ההמראה).
5.13.15. אין לבצע טיסות מרחק למחזיקים בדרגות 1 ו – 2.

חוקי הדרך באוויר[עריכה]

5.14. חוקי דרך באוויר

5.14.1. לפני המראה שטח לפנים נקי. יש לודא שאין מצנח בגישה לנחיתה.
5.14.2. מצנח מול מצנח, כל אחד יפנה ימינה. בדאית רכס, המצנח שבפניה ימינה יוצא מהרכס הוא זה שמפנה את הדרך.
5.14.3. אין לעקוף מצנח בטיסת רכס. כאשר אין אפשרות להימנע מכך, יש לעקוף בין הרכס למצנח הנעקף.
5.14.4. אין לטוס מעל או מתחת למצנח. בכל מקרה הגבוה מפנה.
5.14.5. לפני בצוע הפניה יש לוודא חוץ נקי, פנים נקי.
5.14.6. בגישה לנחיתה זכות קדימה למצנח הנמוך.
5.14.7. אין להתקרב למרחק המסכן את המרחף האחר.
5.14.8. למצנח במצוקה (מצוקת גובה) זכות הדרך.
5.14.9. למצנח מתחילים זכות הדרך על מצנח מתקדם.
5.14.10. בכניסה לטרמיקה יש להסתובב לכיוון המצנח הנמצא בטרמיקה. במעגלים ושכבות גובה שונים על הקומה העליונה לשנות את כיוון הסיבוב לפי הנמוכים.
5.14.11. בתחרויות ובסופי שבוע, כאשר מוגדר כוון סיבוב בטרמיקה, ברדיוס של 1 ק"מ מאתר ההמראה, בתוך רדיוס זה, חובה להסתובב בכוון המוגדר בלבד.
5.14.12. התייחסות ויחסי גומלין מצנח-גלשון באוויר:
5.14.12.1. בגלל היותו כלי מהיר יותר, גלשון ייתן דרך למצנח רחיפה וימנע קווי טיסה מתכנסים.
5.14.12.2. בדאיית רכס יפעלו בהתאם לאמור לעיל.
5.14.12.3. יש להימנע מטיסה לפני אף הגלשון מחשש למהירות סגירה לא מזוהה.
5.14.12.4. בכל מקרה של צפיפות ותנאים מגבלתיים המוליכים לצפיפות, יש להימנע מרחיפה במקום.
5.14.12.5. זכור ! - התנגשות אווירית קטלנית ברוב המקרים לשני המעורבים.

הנחיות להמראה[עריכה]

5.15. הנחיות להמראה

5.15.1. יש לוודא המראה נקיה ממכשולים ויכולת הגעה בטוחה לשדה נחיתה מתאים.
5.15.2. מגבלות רוח להמראה בהתאם למגבלות התפעול המוגדרות לכל דרגה, הגדר ואתר.
5.15.3. לפני המראה באמצע השבוע חובה לבקש אישור מרכזי הדיווח ולפעול על פי ההנחיות והמגבלות המפורסמות במרכז המידע בתא מס' 3 ובניספח אתרים 11.1 .
5.15.4. לפני כל המראה יש לכייל את מד הגובה , לגובה העמדה מגובה פני הים – Q.N.H .
5.15.5. פרוט נוסף בנושא זה מופיע בפרק 11.1. ניספח אתרים.

יעוץ והכוונה באתר[עריכה]

5.16. יעוץ והכוונה באתר

5.16.1. המרחף בעל הדרגה הגבוהה ביותר בשטח בלבד (ובתנאי שהינו בעל דרגה 4 ומעלה) יתדרך במידת הצורך מרחפים לא מנוסים באתר, יתערב בשיקולי המראה כשהדבר חורג ממגבלות הבטיחות, וימנע סיכונים מיותרים.
5.16.2. כל המרחפים באתר מחויבים להישמע להנחיותיו.

5.17. דיווח אירועים ותאונות

5.17.1. פרוט בנושא דיווחים ראה בפרק 7- אירועים חריגים.

5.18. ביטוח

5.18.1. לא תבוצע פעילות רחיפה כלשהי ע"י חבר האגודה הישראלית למצנחי רחיפה, אלא אם למבצע הפעילות פוליסת ביטוח צד ג' בת תוקף, בגבולות הסכומים שנקבעו בחוק הספורט.
5.18.2. הערה: מסי החבר באגודה מקנים ביטוח צד ג' (בהתאם להחלטת ועד האגודה) התקף עד תום תוקף הרשיון עבורו שולמו דמי החבר.

אחזקה, תיקונים, רזרבי[עריכה]

5.19. אחזקה ותיקונים

5.19.1. אחזקה ותיקונים של ציוד הרחיפה, יעשו על-פי ובהתאם להוראות היצרן.
5.19.2. האחריות לכשירות ציוד הרחיפה (מצנח, ריתמה, מצנח רזרבי, קסדה ואביזרים נלווים) על המשתמש בלבד.
5.19.3. יש לבצע בדיקה תקופתית בהתאם להוראות היצרן. בכל מקרה יש לבצע בדיקה של הציוד לפחות פעם בשנה.
5.19.4. בכל מקרה של ספק לגבי כשירות הציוד, אין לרחף לפני ביצוע רחיפת בדיקה באתר נמוך.
5.19.5. פרוט נוסף בנושא זה מופיע בפרק 9 - אחזקה.

5.20. מצנחים רזרביים

5.20.1. טיפול וקיפול לפי הוראות יצרן. ( ראה פרק 10.5 ).
5.20.2. יטופל אך ורק ע"י גורם שהוסמך לכך ע"י יצרן המצנחים.

תיאום אתרים ומגבלות תפעול[עריכה]

5.21. אתרי רחיפה במצנחים-תיאום

5.21.1. אתרי הרחיפה מופיעים בספר האתרים ויעודכנו מעת לעת.
5.21.2. תיאום יבוצע בכל אתר בו נדרש תיאום עם הרשות המוסמכת ו/או רכזי הדיווח.
5.21.3. באתר בו מתבצעת פעילות הדרכה של בית ספר יש לתאם עם המדריך בשטח.
5.21.4. פרוט נוסף בנושא זה מופיע בפרק 11.1. ניספח אתרים.

5.22. מגבלות תפעול

5.22.1. מגבלות תפעול למרחף דרגה 1:
5.22.1.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.1.2. רוח מכסימלית 22 קמ"ש.
5.22.1.3. הפרש הקטן מ 10 - קמ"ש בין המשב המכסימלי למינימלי.
5.22.1.4. רוח צד של עד 30 מעלות.
5.22.1.5. קשר עין עם אזור אתר הנחיתה לפני המראה.
5.22.1.6. אין לבצע פעילות רכס, גרירה, טנדם, טיסות מרחק ומצנח ממונע.
5.22.2. מגבלות תפעול למרחף בהגדר רכס ולמרחף דרגה 2:
5.22.2.1.רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.2.2. רוח מכסימלית 22 קמ"ש בהרים ו 28 קמ"ש ברכס.
5.22.2.3. הפרש הקטן מ 10- קמ"ש בין המשב המכסימלי למינימלי.
5.22.2.4. רוח צד של עד 30 מעלות.
5.22.2.5. אין לבצע פעילות גרירה, טנדם, טיסות מרחק ומצנח ממונע.
5.22.3. מגבלות תפעול למרחף דרגה 3:
5.22.3.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.3.2. רוח מכסימלית 25 קמ"ש.
5.22.3.3. הפרש הקטן מ15- קמ"ש בין המשב המכסימלי למינימלי.
5.22.3.4. רוח צד של עד 40 מעלות.
5.22.3.5. אין לבצע פעילות גרירה, טנדם ומצנח ממונע (ללא קבלת ההגדר המתאים).
5.22.4. מגבלות תפעול למרחף דרגה 4:
5.22.4.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.4.2. רוח מכסימלית 30 קמ"ש.
5.22.4.3. רוח צד של עד 45 מעלות.
5.22.4.4. אין לבצע פעילות גרירה, טנדם ומצנח ממונע (ללא קבלת ההגדר המתאים).
5.22.5. מגבלות תפעול למרחף דרגה 5:
5.22.5.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.5.2. ע"פ שיקול דעתו וניסיונו של הטייס.
5.22.6. מגבלות תפעול למרחף בעל הגדר גרירה:
5.22.6.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.6.2. רוח מכסימלית 25 קמ"ש.
5.22.6.3. הפרש בין המשב המכסימלי למינימלי על פי המוגדר במגבלות הדרגה של המרחף.
5.22.6.4. רוח צד של עד 30 מעלות.
5.22.7. מגבלות תפעול למרחף בעל הגדר ממונע רגלי:
5.22.7.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.7.2. רוח על פי מגבלות הדרגה שמחזיק המרחף.
5.22.8. מגבלות תפעול למרחף בעל הגדר טיסה זוגית (טנדם):
5.22.8.1. רחיפה במסגרת ההנחיות הכלליות המופיעות בספר עזר מבצעי (סעיפים 5.15- 5.13).
5.22.8.2. רוח מכסימלית 35 קמ"ש.
5.22.8.3. הפרש הקטן מ 15- קמ"ש בין המשב המכסימלי למינימלי.
5.22.8.4. רוח צד של עד 20 מעלות בהרים ועד 40 מעלות ברכס.
5.22.8.5. טיסה על מצנח שאושר ע"י היצרן כמתאים להגדר זה (מצנח טנדם).
5.22.8.6. חובה לחבוש קסדה מלאה , נעליים גבוהות, רתמה ממוגנת (לטייס ולנוסע) וביגוד מתאים (הטייס והנוסע).

5.23. שמירה על כשירות

5.23.1. מרחף בעל דרגה 1 או 2 יוגדר ככשיר, אם ביצע לפחות 10 המראות ו - 10 שעות טיסה במשך כל שנה קלנדרית; מרחף בעל דרגה 3 כל שנתיים ומרחף בעל דרגה 4 או 5, כל שלוש שנים.
5.23.2. מרחף שאינו עומד בדרישה הנ"ל חייב בבצוע רענון במסגרת בי"ס מוכר, לפני חזרה לפעילות.
5.23.3. אי כשירות לתקופה העולה על 3 שנים יחייב המלצה להסמכה מחדש ע"י בי"ס מוכר (רענון במידה וידרש ע"פ שיקול ביה"ס/טייס ראשי).

5.24. נוהל רענון

5.24.1. חייב ברענון כל חבר אגודה בשל חוסר פעילות במצנחי רחיפה לפי סעיף שמירה על כשירות.
5.24.2. הרענון יעשה בבי"ס מוסמך ע"י האגודה הישראלית למצנחי רחיפה ויכלול את הנושאים הבאים:
5.24.2.1. לכל דרגה או הגדר ייערך רענון נפרד המתאים לדרישות אותה דרגה או הגדר; הרענון ייערך באתר מתאים (בהתאם להגדרת הדרגה המתאימה לכל אתר).
5.24.2.2. על-פי שיקול ביה"ס - מעבר שיעור תיאוריה כללית בנושא מצנחי רחיפה – ומעבר בחינת תיאוריה קורס דרגה 1 .
5.24.2.3. תרגול הנפות קדמיות והפוכות, המראות ונחיתות בגובה נמוך.
5.24.2.4. ביצוע של לפחות 3 רחיפות באתר גובה.
5.24.2.5. רענון דרגה 3 יבוצע בשני אתרים שונים המוגדרים לדרגה 3 (אתרי מינימום תבור וזכרון).
5.24.2.6. רענון רכס – יבוצע באתר המוגדר כאתר רכס.
5.24.2.7. בסיום הרענון יקבל החבר אישור מבית הספר. האישור יכלול את ההגדרים אותם אישר ביה"ס. חידוש הפעילות כפוף לאישור הליך הרענון ע"י הטייס הראשי.
5.24.3. מדריך אשר לא עסק בהדרכה פעילה במשך 24 חודשים אחרונים למשך 2 ימי הדרכה לפחות, יהא כפוף לנוהל רענון, לגבי כל הגדר הדרכה בו לא עסק בפועל ובאישור טייס ראשי.
5.24.4. תנאי לביצוע רענון לדרגה מסוימת הוא - ביצוע רענון וקבלת אישור לדרגה או להסמכה המהווה תנאי קודם לו.

5.25. מרחפים זרים

5.25.1. מרחף תושב ישראל מעל 6 חודשים, אשר ביצע קורס בחו"ל (שלא דרך בי"ס מוכר ע"י האגודה) ו/או מחזיק ברשיון זר, וברצונו להמירו לרשיון ישראלי, יבצע נוהל רענון, או מבחן רמה, כפי שיקבע טייס ראשי, בהתאם לדרגות אותן הוא מבקש, בצרוף צילום מסמכיו.
5.25.2. מרחף זר שאינו תושב הארץ, המחזיק ברשיון רחיפה בתוקף, מטעם אגודת רחיפה רשמית כלשהי, ומבקש לרחף בארץ לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, יידרש ליצור קשר עם האגודה, יקבל אישור טייס ראשי בכתב לרחיפה בארץ וישלם אגרה הכוללת ביטוח צד ג' לתקופת הפעילות (על-פי קביעת ועד האגודה).

5.26. שלילת רשיון / הורדה בדרגה / התניית דרגה בתנאים

5.26.1. במקרים הבאים רשאי טייס ראשי להוריד מרחף בדרגה או לשלול את רשיונו (זמנית או לצמיתות):
5.26.1.1. הפרה חמורה של תקנות האגודה.
5.26.1.2. הפגנת רמה ירודה של ביצועי רחיפה הגובלת בסיכון בטיחותי או טיסה ברמה בטיחותית ירודה.
5.26.1.3. הפסקה ממושכת בפעילות הרחיפה או בפעילות ההדרכה.
5.26.1.4. עיסוק בהדרכה ללא הגדר מדריך ו/או שלא במסגרת בי"ס לרחיפה מאושר ע"י האגודה.
5.26.1.5. חריגה או מעבר על הכללים בספר העזר המבצעי.

5.27. חידוש רשיון שנתי

5.27.1. הרשיון השנתי יחודש ע"י תשלום אגרה שנתית בהתאם להנחיות ועד האגודה.
5.27.2. הרשיון יהיה בתוקף רק לאחר הרישום במשרדי האגודה וקבלת אישור בכתב מוועד האגודה.
5.27.3. לא יטוס חבר אגודה ללא רשיון תקף.
5.27.4. לא יפעל בי"ס או מדריך או מרחף בהדרכה כלשהי, ללא רשיון הדרכה תקף מטעם האגודה הישראלית למצנחי רחיפה וכן מטעם כל גורם רשמי אחר.

5.28. מילוי יומן טיסות

5.28.1. על כל חבר לרשום ביומן הטיסות (Log Book) את הטיסות שביצע. כל חבר המבקש לקבל אישור לדרגות או הגדרים חדשים, יקבל זאת רק על סמך הרישום ביומן הטיסות.
5.28.2. טיסות מיוחדות הדרושות לצורך עמידה בדרישות המינימום להכרה בדרגה או הגדר, מחייבות חתימת עדים.
5.28.3. אישור על ביקורות תקופתיות לציוד הטיסה יירשם ביומן הטיסות או יוצמד אליו.

5.29. חובת נשיאת רשיונות

5.29.1. על כל מרחף המבצע פעילות רחיפה, לשאת עמו את תעודת חבר האגודה בתוקף ובה ציון ההגדרים.
5.29.2. המלצה: חברי האגודה הישראלית למצנחי רחיפה היוצאים לרחיפה בחו"ל, יצטיידו בתעודת IPPI המתאימה להגדר הקבוע להם ברשיון.

סילבוס קורסים[עריכה]

6. סילבוס קורסים במצנחי רחיפה

כללי: בכל מקרה של הפסקת פעילות בקורס, העולה על 8 שבועות, יחזור החניך לתחילת הקורס – למעט תאוריה. במקרה של הפסקת פעילות העולה על 24 שבועות, יהא חייב לחזור גם על תיאוריה.

קורסים בסיסיים[עריכה]

6.1. קורס לקבלת דרגה 1

6.1.1. מטרת הקורס:
6.1.1.1. להביא את החניך לעצמאות במצנחי רחיפה, הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי, בכל הקשור לרחיפה באתר נמוך וטיסה בהרים. הכרת מצנח הרחיפה, התיאוריה הקשורה אליו, אופן הפעלתו ואימון מעשי בהמראות, טיסות ונחיתות עם כלי הטיס.
6.1.2. שלבי הקורס:
6.1.2.1. שעור תיאוריה ורחיפות באתר נמוך.
6.1.2.2. רחיפות גובה.
6.1.3. אתר נמוך:
6.1.3.1. יום פעילות ראשון - שעור תיאוריה, הכרת המצנח, לימוד הנפה, המראה ונחיתה. השיעור התיאורטי יכלול רקע והיסטוריה, עקרונות אווירודינמיקה ופעולת המצנח, השימוש במד גובה (וואריו), תפעול הכלי ואוויראות ומצנח רזרבי. בשיעור המעשי ילמדו ויתאמנו החניכים בהנפות, המראות ונחיתות בצורה מבוקרת בהשגחת המדריכים.
6.1.3.2. מטרתו העיקרית של יום פעילות זה היא הקניית עקרונות התפעול של המצנח, ניהוג המצנח, קבלת הנחיות ותרגול תקלות על הקרקע. בהתאם לשיקול המדריך, ניתן לבצע מספר רחיפות בגובה נמוך לקראת סוף יום הפעילות.
6.1.3.3. יום פעילות שני - המשך הלימוד המעשי תוך מעבר לעצמאות החניך והפגנת שליטה במצנח. לימוד פניות, אופק ומרחב אווירי, תכנון נחיתה והכנה לשלב רחיפות הגובה. על החניך להפגין שליטה והבנה בחומר וכן עצמאות ושליטה במצנח. לאחר סיום שלב הרחיפות של אותו יום תיערך הבחינה בכתב.
6.1.3.4. יום פעילות שלישי - תרגול הנפות, ריצה ושליטה קרקעית יבוצע במדרון מתון במצנחים המיועדים לטיסה בגובה ובתנאי רוח חלשים. באחריות המדריך להחליט באם החניך רשאי להמשיך לשלב רחיפות הגובה. חניך שאינו מוכן, ימשיך בתרגול המעשי עד להסמכה.
6.1.4. מסגרת:
6.1.4.1. מסגרת הרחיפות באתר נמוך תועבר במשך שני ימי פעילות לפחות. נדרש מינימום של 8 רחיפות מאתר נמוך.
6.1.4.2. בכל שעור במסגרת הכשרת גובה יהיו בשטח 2 מדריכים. באתר ההמראה מדריך המוסמך להעביר פעילות גובה, ובאתר הנחיתה יכול להיות מדריך מנחית.
6.1.4.3. שלב רחיפות הגובה יועבר במשך שלושה ימי טיסה לפחות, ומינימום 12 רחיפות גובה. במהלך בצוע הרחיפות יש לוודא את התקדמותו של החניך לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.1.5. אתר גובה:
6.1.5.1. הכרת אתר הנחיתה (תדריך מסודר בשדה הנחיתה).
6.1.5.2. הכרת אתר ההמראה (תדריך בעמדה).
6.1.5.3. הכרה ותיפעול (על "יבש") של מצנח חירום וחזרה על נוהלי חירום.
6.1.5.4. הכנת הציוד להמראה בעזרת המדריך.
6.1.5.5. בצוע בדיקות חיוניות לפני המראה בהשגחת המדריך.
6.1.5.6. טיסה מבוקרת לחלוטין ע"י הדרכה במכשירי קשר של המדריך המשלח והמדריך המנחית.
6.1.5.7. הכנה לטיסה תוך התחשבות והבנת כיווני הרוח, כיוון פריסת המצנח להנפה, כיוון ההמראה ויציאה בטוחה מההר.
6.1.5.8. כל השלבים יבוצעו בהשגחה מלאה.
6.1.5.9. הפגנת עצמאות בהכנה לטיסה ובבדיקות החיוניות, התיישבות ברתמה ללא הנחיה ולאחר יציאה בטוחה מההר.
6.1.5.10. בצוע מסלול טיסה לכיוון שדה הנחיתה בבטחה ובהתערבות מינימלית של המדריך עד לשלב הכניסה לפיינל.
6.1.5.11. בהתאם לרמת החניך ניתן לאפשר עצמאות בגישה לנחיתה ובצוע פיינל.
6.1.5.12. הדרכה על נושאי מזג אויר ותנאי טיסה שונים, מעבר לעצמאות מלאה בכל שלבי הטיסה כאשר המדריכים משגיחים בקפידה על כל שלב.
6.1.5.13. הכרת המצנח המתקדם וההבדלים המהותיים בינו לבין מצנח ההדרכה הבסיסי: ריסון בהנפה, נהוג עדין יותר, הצורך בתכנון פיינל ארוך עקב יחס הגלישה המשופר. הטיסה תהיה בהנחיית המדריכים.
6.1.5.14. בצוע פניות 360 מעלות והפיכות הטיה בפיקוח מלא.
6.1.5.15. עצמאות מלאה של החניך. תרגול פעולות ההגאים הדרושות על מנת למנוע קיפולים ותפעולם.
6.1.5.16. לאחר כל טיסה, החניך יקבל תחקיר קצר בנחיתה ולאחריו באתר ההמראה. תינתן לחניך בעיה אחת בולטת בהמראה ואחת בנחיתה שעליו לשפר בטיסה הבאה. יש להדגיש שוב את הנושא לפני המראה ובמכשיר הקשר לפני הנחיתה.
6.1.5.17. בסיום הקורס יועבר לידי החניך, ע"י בית הספר, קובץ מעודכן של ספר העזר המבצעי, תוך סימת דגש על קיום ההוראות שבספר.

6.2. קורס לקבלת הגדר רכס

6.2.1. מטרת הקורס:
6.2.1.1. השלמת הגדר רכס ושיפור רמתו המקצועית של המרחף מדרגה 1 במסגרת טיסה על הרכס. הקניית הידע והכישורים לרחף כמעט בכל אתר רכס, בתנאי דאייה חלשים עד מתונים, תוך שיפור היכולת לשפוט את האתר ומזג האוויר.
6.2.2. מסגרת:
6.2.2.1. מסגרת השלמה זו תועבר במשך שני ימי פעילות לפחות. במהלך ימי הטיסה הנ"ל על החניך להפגין עצמאות ושליטה במצנח ולעמוד בכל דרישות המינימום. במהלך בצוע הרחיפות יש לוודא את התקדמותו של החניך לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.2.3. נקודות ודגשים ללימוד בקורס:
6.2.3.1. תדריך מסודר באתר.
6.2.3.2. תדריך על תנאי מזג האוויר ותנאי הטיסה באתר.
6.2.3.3. עצמאות מלאה של החניך בהכנה לטיסה ובבדיקות החיוניות.
6.2.3.4. לימוד הנפה הפוכה בסיסית והמראה לאחר בצועה.
6.2.3.5. לימוד תפקידי המשגר (איש צוות קרקע) והכוונתו.
6.2.3.6. טיסה תוך הדרכה באמצעות מכשיר הקשר של המדריך, לישום טכניקת הטיסה על הרכס.
6.2.3.7. הפגנת יכולת של החניך להסבר על נתוני הרוח ותנאי מזג האוויר באתר, וכן תדרוך לעזרה בהמראה ופרוט הסיבות מתי היא דרושה.
6.2.3.8. מעבר הדרגתי של החניך לעצמאות תוך הצגת יכולת שהיה ובצוע נכון של פניות.
6.2.3.9. בצוע המראות ונחיתות על הרכס (top landing), ונחיתות דיוק לנקודה שתוגדר באזור הנחיתה.
6.2.3.10. בצוע נחיתות יזומות בחוף הים.
6.2.3.11. הצגת יכולת שפוט ופנוי דרך בטיסה תוך התייחסות למצנחים/גלשנים נוספים.
6.2.3.12. עצמאות מלאה של החניך תוך עמידה בכל דרישות המינימום.
6.2.3.13. לאחר כל טיסה, החניך יקבל תחקיר קצר לאחר הנחיתה. תינתן לחניך בעיה אחת בולטת שעליו לשפר בטיסה הבאה. יש להדגיש שוב את הנושא לפני המראה.

6.3. קורס לקבלת דרגה 3

6.3.1. מטרת הקורס:
6.3.1.1. שיפור רמתו המקצועית של המרחף מדרגה 2 במסגרת טיסה מתקדמת ובתנאים טרמליים. הקניית הידע והכישורים לרחף כמעט בכל אתר, בתנאי דאייה חלשים עד מתונים, תוך שיפור היכולת לשפוט את האתר ומזג האוויר.
6.3.2. שלבי הקורס:
6.3.2.1. שעור תיאוריה ורענון הנפות קדמיות ברוח חלשה.
6.3.2.2. תרגול הנפות הפוכות בסיסיות.
6.3.2.3. תרגול יבש לפתיחת רזרבי.
6.3.2.4. קורס הכרת נתיבי תעופה.
6.3.2.5. רחיפות גובה.
6.3.3. ימי פעילות:
6.3.3.1. יום פעילות ראשון - שעור תיאוריה, רוח והשפעתה על הטיסה, אווירודינמיקה מתקדמת תוך ניתוח ביצועי המצנח וההשפעה שיש לפרמטרים שונים על בצועים אלו, מטאורולוגיה אופיינית לאזורנו בהתאם לעונות השנה (מקרו ומיקרו) וכן תפעול תקלות ומניעתן. כמו כן ילמדו עקרונות השימוש בוואריו ושיטת העבודה בשימוש בו.

בשיעור המעשי יתאמנו בטכניקות הנפה שונות (רגילה והפוכה בסיסית) לשיפור הטכניקה האישית. תרגול יבש קרקעי לפתיחת רזרבי. קורס הכרת נתיבי תעופה.

6.3.3.2. יום פעילות שני והלאה - יישום החומר הנלמד במסגרת שעור התיאוריה ע"י טיסה מתקדמת יותר בהרים תוך שימת דגש על הארכת משך השהיה באמצעות טרמיקות. במהלך ימי טיסה אלו על החניך להפגין עצמאות ושליטה במצנח ולעמוד בכל דרישות המינימום.
6.3.4. מסגרת:
6.3.4.1. מסגרת השלב הראשון של אימוני ההנפות באתר נמוך תועבר במשך יום פעילות אחד.
6.3.4.2. מסגרת השלב השני של רחיפות הגובה תועבר במשך שלושה ימי פעילות לפחות. במהלך בצוע הרחיפות יש לוודא את התקדמותו של החניך לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.3.5. נקודות ודגשים ללימוד בקורס:
6.3.5.1. תדריך מסודר (כולל הכרת שדות הנחיתה) בעמדת ההמראה ונתיבי תעופה באיזור הפעילות.
6.3.5.2. הכרה ותיפעול (על "יבש") של מצנח חירום וחזרה על נוהלי חירום.תדריך על תנאי מזג
6.3.5.3. האוויר ותנאי הטיסה באתר.
6.3.5.4. חזרה על עקרונות השימוש בוואריו ושיטת העבודה בשימוש בו.
6.3.5.5. עצמאות מלאה של החניך בהכנה לטיסה ובבדיקות החיוניות.
6.3.5.6. טיסה ע"י הדרכה במכשירי קשר של המדריך המשלח (מומלץ להיעזר במדריך מנחית) לעזרה ביישום שיטת העבודה והטיסה בטרמיקות.
6.3.5.7. מעבר הדרגתי של החניך לעצמאות תוך הצגת יכולת שהיה וניצול טרמיקות.
6.3.5.8. ברוח המספיקה לגרום לסחיפה, הפגנת יכולת לטוס בקו מוגדר מראש (קרקעית), ביחס לרוח עם רכיב צד כלשהו.
6.3.5.9. מעבר מבוקר בין טיסה במהירות שקיעה מיני' לטיסה מהירה (ל- 2 הכיוונים האטה והאצה).
6.3.5.10. הפגנת יכולת של החניך להסביר על נתוני הרוח ותנאי מזג האוויר באתר.
6.3.5.11. בחירת שיטת ההנפה בהתאם למהירות הרוח ובצועה.
6.3.5.12. הצגת יכולת שפוט ופנוי דרך בטיסה תוך התייחסות למצנחים/גלשנים נוספים.
6.3.5.13. עצמאות מלאה של החניך. בהתאם לרמה ניתן לאפשר בצוע טיסת מרחק (נחיתה שלא בשדה הנחיתה המוגדר) וזאת לאחר תדריך מפורט ותיאום האיסוף.
6.3.5.14. לאחר כל טיסה, החניך יקבל תחקיר קצר בנחיתה ולאחריו באתר ההמראה. תינתן לחניך בעיה אחת בולטת שעליו לשפר בטיסה הבאה. יש להדגיש שוב את הנושא לפני המראה.
6.3.5.15. הקורס יעשה בארץ, על מנת להכשיר את החניך לרחיפה באתרים טרמליים בארץ, ולרחיפה במערכת המיקרו-אקלים הקיימת בארץ.
6.3.5.16. אתרי מינימום לביצוע טיסות במהלך הקורס יהיו התבור וזכרון.

קורסי גרירה וממ"ר[עריכה]

6.4. קורס לקבלת הגדר גרירה

6.4.1. מטרת הקורס:
6.4.1.1. השלמת הגדר גרירה ושיפור רמתו המקצועית של המרחף מדרגה 1 במסגרת טיסה בגרירה. הקניית הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים, תוך שיפור היכולת לשפוט את האתר ומזג האוויר.
6.4.2. שלבי הקורס:
6.4.2.1. שעור תיאוריה.
6.4.2.2. רחיפות בגרירה.
6.4.3. השיעור התיאורטי יכלול את הנושאים הבאים:
6.4.3.1. ניתוח הכוחות הפועלים על המצנח בזמן הגרירה.
6.4.3.2. הסכנות הכרוכות בביצוע גרירה (הזדקרות, נעילה, היגררות על הקרקע, ניתוק במתח).
6.4.3.3. מגבלות רוח: כיוון עד 30 מעלות מכיוון מסלול ההמראה, עוצמה 0-20 קמ"ש.
6.4.3.4. מרכיבי מערכת הגרירה (מערכת גלילה, כבל, מד מתח, מתקן ניתוק, פיוז, מראה פנורמית).
6.4.3.5. פריסת המצנח והכנת מערכת הגרירה להמראה.
6.4.3.6. תפקוד הנהג ומפעיל המערכת.
6.4.3.7. היקשרות לרתמה וחיבור מתקן הניתוק.
6.4.3.8. תקשורת במכשירי הקשר וסימנים מוסכמים.
6.4.3.9. תדריך לגורר (נוהל קשר, שמירת מתח, שחרור מתח לקראת ניתוק, התייחסות לרוח).
6.4.3.10. תדריך מבצעי (תהליך המראה, אישור, ניתוק מהיר, החלטה).
6.4.4. מסגרת:
6.4.4.1. מסגרת קורס הגרירה המעשי תועבר במהלך שני ימי פעילות לפחות. במהלך ימי הטיסות על החניך להפגין עצמאות ושליטה במצנח ולעמוד בכל דרישות המינימום.
6.4.4.2. במהלך בצוע הרחיפות יש לוודא את התקדמותו של החניך לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.4.5. נקודות ודגשים ללימוד בקורס:
6.4.5.1. תדריך מסודר באתר.
6.4.5.2. תדריך על תנאי מזג האוויר ותנאי הטיסה באתר.
6.4.5.3. עצמאות מלאה של החניך בהכנה לטיסה ובבדיקות החיוניות.
6.4.5.4. בצוע ניתוק מהיר מכוון על הקרקע עם עומס.
6.4.5.5. הנפה והחלטה האם להמריא - בעזרת המדריך.
6.4.5.6. ניהול קשר ע"י המדריך.
6.4.5.7. מעבר הדרגתי של החניך לעצמאות.
6.4.5.8. היקשרות והתחברות עצמאית למתקן הניתוק.
6.4.5.9. עצמאות בהנפה ובהחלטה אם להמריא.
6.4.5.10. ניהול קשר ע"י החניך.
6.4.5.11. בצוע 2 המראות לגובה מינימלי של 200 מטרים (מעל פני השטח) ובצוע ניתוק תחת מתח.
6.4.5.12. המראה לגובה מינימלי של 300 מטרים מעל פני השטח.
6.4.5.13. עצמאות מלאה של החניך תוך עמידה בכל דרישות המינימום.
6.4.5.14. לאחר כל טיסה, החניך יקבל תחקיר קצר לאחר הנחיתה. תינתן לחניך בעיה אחת בולטת שעליו לשפר בטיסה הבאה. יש להדגיש שוב את הנושא לפני המראה.

6.5. קורס לקבלת הגדר מנוע רגלי (ממ"ר)

6.5.1. מטרת הקורס:
6.5.1.1. לאפשר למרחף לטוס על מצנח רחיפה ממונע. הקניית הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים ולבצע טיסות ניווט. הכרת המנוע ומערכותיו וההבדלים באופי הטיסה והתנהגות המצנח עם המנוע ובלעדיו.
6.5.2. שלבי הקורס:
6.5.2.1. שעור תיאוריה.
6.5.2.2. קורס הכרת נתיבי תעופה לבעלי דרגות 1 בלבד.
6.5.2.3. רחיפות ממונעות.
6.5.3. השיעור התיאורטי יכלול את הנושאים הבאים:
6.5.3.1. הכרת המערכת:
6.5.3.1.1. נתוני המנוע לפי ספר היצרן.
6.5.3.1.2. אופן פעולת מנוע 2 פעימות, יתרונות וחסרונות לעומת מנוע 4 פעימות.
6.5.3.1.3. מערכות: דלק, הצתה, פליטה, מצערת ומדמם מנוע, התנעה.
6.5.3.1.4. הכרת המדחף, אופן פעולתו מבחינה אווירודינמית, צורת חיבורו וכיוון הרכבה נכון.
6.5.3.1.5. מסגרת המנוע: מבנה, יתרונות, חיבור המנוע ע"י משככי גומי.
6.5.3.1.6. רתמה: חיבור למסגרת המנוע, אבזמים.
6.5.3.1.7. מצנח הרחיפה: הכרת המצנח, הסבר תכונות, תפעול והתנהגות באוויר, אופן החיבור למסגרת המנוע.
6.5.3.2. הכנה לטיסה:
6.5.3.2.1. בד"ח שיטתי.
6.5.3.2.2. הכנת המנוע והמצנח לטיסה, תדלוק, בקורת אבטחות וחיבורים.
6.5.3.2.3. התנעת חימום, שימוש בצ'וק.
6.5.3.2.4. חיבור המצנח למסגרת המנוע ואבטחתו.
6.5.3.3. התנעה:
6.5.3.3.1. התנעת המנוע, שימוש בצ'וק, טכניקת שימוש בידית ההתנעה, תפקוד איש הצוות.
6.5.3.3.2. חימום מנוע לפני טיסה.
6.5.3.4. מצבי וביצועי טיסה:
6.5.3.4.1. המראה: הנפה, בקורת ובדיקה, צורת הריצה והניתוק מהקרקע, הפסקת המראה.
6.5.3.4.2. טיפוס: כוח מלא, הגאים משוחררים, השפעת מומנט הפיתול שיוצר המנוע.
6.5.3.4.3. טיסה ישרה ואופקית: שמירת גובה באמצעות כוח המנוע, התאמת סל"ד לשיעור הנסיקה הרצוי, שינויי סל"ד הדרגתיים.
6.5.3.4.4. גלישה: קו הגלישה זהה לקו הגלישה המקורי (ללא מנוע), עליית המהירות, השפעת המשקל על המהירות וההזדקרות.
6.5.3.4.5. פניות: שימוש במנוע לקביעת השקיעה/נסיקה במהלך הפניה, תוספת הכוח הצנטריפוגלי.
6.5.3.4.6. נחיתה: הקפה מסודרת לנחיתה תוך בצוע הצלעות, כיבוי מנוע לפני הנגיעה.
6.5.3.5. אחזקה וטיפול:
6.5.3.5.1. תדלוק, מרכיבי הדלק והכנתו.
6.5.3.5.2. החלפת מרכיבים מתכלים: מצתים, מדחף, מסנן דלק ואויר.
6.5.3.6. חירום.
6.5.4. מסגרת:
6.5.4.1. מסגרת השלב הראשון של שעור התיאוריה תועבר במשך יום פעילות אחד לפחות. השיעור התיאורטי יכלול את תקנות הטיס, חוקי תעבורה אוירית והמפות, הכרת המערכת, הכנה לטיסה, התנעה, מצבי וביצועי טיסה, אחזקה וטיפול וכן חירומים ותפעולם. תאור הפריט או המערכת במנוע ילווה בהצגת מיקומו ובהסבר על אופן תפקודו.
6.5.4.2. מסגרת השלב השני של הרחיפות הממונעות תועבר במשך 3 ימי פעילות לפחות. במהלך ימי הטיסה הנ"ל על החניך להפגין עצמאות ושליטה במצנח ולעמוד בכל דרישות המינימום. במהלך בצוע הרחיפות יש לוודא את התקדמותו של החניך לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.5.5. נקודות ודגשים ללימוד בקורס:
6.5.5.1. הכנת המנוע והמצנח לטיסה בעזרת המדריך, תדלוק, בקורת אבטחות וחיבורים.
6.5.5.2. התנעת חימום, שימוש בצ'וק.
6.5.5.3. חיבור המצנח למסגרת המנוע ואבטחתו.
6.5.5.4. תרגול הנפות עם מנוע כבוי.
6.5.5.5. תרגול הנפות עם מנוע פועל בעוצמות רוח משתנות תוך הדגשת ההמראה ברוח חלשה עד מתונה.
6.5.5.6. המראה וטיפוס לגובה 50 מ' מעל השדה.
6.5.5.7. שמירת טיסה ישרה ואופקית.
6.5.5.8. בצוע פניות לשני הכיוונים.
6.5.5.9. תרגול גישה לנחיתה ובצוע הליכות סביב יזומות.
6.5.5.10. בצוע נחיתה.
6.5.5.11. טיסה עם הדרכה במכשיר קשר של המדריך לעזרה בישום טכניקת הטיסה.
6.5.5.12. בצוע מעברים בין מצבי הטיסה השונים ללא שינוי כיוון הטיסה.
6.5.5.13. מעברים בפניה.
6.5.5.14. נסיקה תוך בצוע פניה ושמיניות.
6.5.5.15. בצוע פניות 360 מעלות והדגשת כניסה למערבולות עצמיות.
6.5.5.16. איבוד גובה מבוקר תוך בצוע שמיניות ופניות 360.
6.5.5.17. תרגול נחיתת דיוק.
6.5.5.18. מעבר הדרגתי של החניך לעצמאות.
6.5.5.19. תרגול כבית מנוע בגבהים ומצבים שונים במהלך הטיסה והדגשת צורת הניתוח והחשיבה בפתרון חירומים.
6.5.5.20. עבודה מסודרת לפי בד"ח חירומי מנוע.
6.5.5.21. הדגשת הקפדה על אפשרות גלישה לנחיתה בטוחה.
6.5.5.22. עצמאות מלאה של החניך תוך עמידה בכל דרישות המינימום.
6.5.5.23. תפקוד כאיש צוות קרקע ואופן העזרה לטייס בכל שלבי הטיסה.
6.5.5.24. לאחר כל טיסה, החניך יקבל תחקיר קצר לאחר הנחיתה. תינתן לחניך בעיה אחת בולטת שעליו לשפר בטיסה הבאה. יש להדגיש שוב את הנושא לפני המראה.

קורסי טנדם, תפעול מתקדם והדרכה[עריכה]

6.6. קורס לקבלת הגדר טיסה זוגית (טנדם)

6.6.1. מטרת הקורס:
6.6.1.1. לאפשר למרחף לטוס על מצנח זוגי בלווית נוסע. הקניית הידע והכישורים לרחף בתנאי דאייה חלשים עד מתונים ולהסיע נוסעים למטרות הנאה או היכרות ראשונית עם הספורט. הכרת המצנח הזוגי וההבדלים באופי הטיסה והתנהגות המצנח בהשוואה למצנח למרחף יחיד.
6.6.2. שלבי הקורס:
6.6.2.1. הקורס מורכב מנושאים תיאורטיים ותרגול מעשי בגובה נמוך, גובה ורכס. הקורס נחלק לשלושה שלבים:
6.6.2.1.1. שעור תיאורטי ותרגול בגובה נמוך.
6.6.2.1.2. טיסות בהרים וברכס.
6.6.2.1.3. טיסות השלמה.
6.6.3. השעור התיאורטי יכלול את הנושאים הבאים:
6.6.3.1. הקדמה והצגת התנאים לקבלת ההגדר, פרוט שלבי הקורס השונים.
6.6.3.2. הציוד המשמש לטיסה במצנח זוגי והשינויים לעומת מצנח ליחיד: שטח המצנח, מיתרים, שיטת החיבור והריתמות השונות.
6.6.3.3. אוירודינמיקה במצנח זוגי: יציבות אורכית, מהירויות.
6.6.3.4. תדריך מעשי: בחירת הנוסע ותדרוכו, הכנת הציוד לטיסה, המראה, טיסה, נחיתה.
6.6.3.5. בטיחות וביטוח.
6.6.4. מסגרת:
6.6.4.1. מסגרת השלב הראשון של שעור התיאוריה תועבר במשך יום פעילות אחד.
6.6.4.2. במהלך התרגול המעשי באתר נמוך יתורגלו הנפות ומערכות הרתמות שונות.
6.6.4.3. מסגרת השלב השני של הטיסות בהרים וברכס תועבר במשך שלושה ימי פעילות לפחות. במהלך טיסות אלו יתורגלו הנפות, טיסות, שיטות רתימה ומשקלים שונים. במהלך ימי הטיסה הנ"ל על החניך להפגין עצמאות ושליטה במצנח ולעמוד בכל דרישות המינימום.
6.6.4.4. במסגרת השלב השלישי, לאחר סיום הטיסות במסגרת הקורס, יעבור החניך תקופת חניכה – 5 טיסות נוספות בהרים, בשני ימי פעילות נפרדים, בנוכחות ובסמיכות לאחד מבתי הספר, כאשר הנוסע הוא מרחף בעל רשיון בתוקף. הטיסות תאושרנה ע"י המדריך בלבד ביומן הטיסות של המרחף. כל טיסה תארך 20 דקות לפחות.

6.7. קורס תפעול מתקדם (מצבי חירום)

6.7.1. מטרת הקורס:
6.7.1.1. העלאת רמת הטיסה במצנחי רחיפה, העלאת רמת הבטיחות, הכרת מצבי טיסה קיצוניים ותפעול המצנח במצבים כאלה.
6.7.2. דרישות קדם:
6.7.2.1. לקבלה לקורס מצבי חירום יש להיות חבר באגודה הישראלית למצנחי רחיפה, בעל רשיון רחיפה מדרגה 1 לפחות, השלמת תקופת החניכה + 30 שעות רחיפה בהרים מקבלת דרגה 1.
6.7.3. הערה: ניתן לקיים את הקורס גם על ידי שימוש בגרירה (על החוף או ע"י סירה) אך לשם כך יעברו החניכים תאוריה לקורס גרירה ויבצעו לפחות 3 גרירות לפני הקורס. בכל מקרה יערכו כל התרגולים מעל מים.
6.7.4. ציוד חובה:
6.7.4.1. על החניכים ללבוש חגורות הצלה בכל טיסה.
6.7.4.2. מכשיר קשר לכל חניך.
6.7.4.3. סירת חילוץ במים לפני תחילת כל תירגול מעשי.
6.7.4.4. על הסירה יהיה משיט (לא המדריך) אשר יקשיב לקשר ויעקב אחרי התרגול אך יהיה פנוי לחילוץ וסיוע .
6.7.4.5. ערכת עזרה ראשונה.
6.7.5. שלבי הקורס:
6.7.5.1. הקורס יורכב מנושאים תאורטיים ותרגול מעשי שיכלול ביצוע מונחה של התמרונים השונים, תרגול הדמיה של פתיחת מצנח חירום ופתיחת מצנח החירום.
6.7.5.2. כל התרגולים המעשיים יערכו מעל מים.
6.7.6. תיאוריה:
6.7.6.1. חזרה על אירודינמיקה בסיסית.
6.7.6.2. הכרת התמרונים השונים, איך נכנסים לכל תמרון,מה עלול לקרות, מה יכול לקרות כתוצאה מכך ואיך לצאת מהמצב.
6.7.7. מעשי:
6.7.7.1. תרגול מעשי של המראות בגרירה (במידה וכך נעשה הקורס), וביצוע מודרך של התמרונים לפי תדריך מראש.
6.7.7.2. ביצוע הדמיה של פתיחת מצנח חירום באמצעות תלית הרתמה האישית על מתקן עמודים ודימוי מצב בלתי נשלט ע"י טלטול הרתמה. מצנח החירום ינוטרל מראש כך שאפשר יהיה להטילו מבלי שיפתח. החניך יידרש להטיל את מצנח החירום תוך כדי הטלטלות. מטרת התרגול הנה להכין את החניך לכח הפיזי הדרוש ע"מ לשלוף את מצנח החירום מהרתמה ולהדגיש את חשיבות זיהוי הידית לפני משיכתה (לא לנסות למשוך מבלי לראות).
6.7.7.3. החניכים יקבלו תזכורת לגבי נחיתה עם רזרבי על קרקע.
6.7.7.4. לפני ביצוע התרגילים מדריך יבדוק (וילמד) את חיבור הרזרבי לרתמה והמצאות פיני הבטחון של ידית הזריקה במקומם.
6.7.7.5. כמו כן יש לודא ניתוק AIR BAG במידה ויש והוצאת AIRFOAM PROTECTOR עקב סכנת טביעה.
6.7.7.6. בתחילת כל יום פעילות ולפני כל טיסה יועבר תדריך על התרגילים הספציפים לאותו/ה יום / טיסה וכמו כן תיחקור בסוף כל טיסה / יום (רצוי בליווי וידאו).
6.7.7.7. לפני תחילת הטיסות יינתן הסבר לגבי אופן ההמראה בגרירה.
6.7.7.8. לפני כל טיסה יתודרך החניך באשר למהלך התמרונים שעליו לבצע בטיסה. החניך ילבש חגורת ציפה ומכשיר קשר אטום.
6.7.7.9. התמרונים יתוזמנו ע"י המדריכים, והחניך ינסה להעריך את הגובה העומד לרשותו לפני, בזמן ולאחר ביצוע התמרון.
6.7.8. טיסות ותרגילי חובה בקורס:
6.7.8.1. טיסה 1:
6.7.8.1.1. בקרת ציר עלרוד - Pitch Control: חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.1.2. מציאת נקודת ההזדקרות - Search for stall: חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.1.3. מציאת נקודת הסחרור - Search for spin: חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.1.4. לקראת נחיתה- ביצוע Big Ears 10% , ניהוג גוף ונחיתה.
6.7.8.2. טיסה 2:
6.7.8.2.1. קריסה קידמית – A stall: חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.2.2. קריסות א - סמטריות : חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.2.3. לקראת נחיתה- תרגול נחיתת פרפר (משיכת ברקסים ל- 90% ושחרור, 100% ושחרור וחוזר חלילה).
6.7.8.2.4. איבוד גובה עודף עם קריסה של 30%. לנסות נחיתת פרפר לבול מגובה 5 מטר.
6.7.8.3. טיסה 3:
6.7.8.3.1. B stall שחרור מהיר שחרור איטי חזרה על התמרון 4 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.3.2. צלילה ספירלית: חזרה על התמרון 2 - 3 פעמים בהתאם לגובה.
6.7.8.3.3. לקראת נחיתה- ביצוע Big Ears 10% ונחיתה עם Big Ears.
6.7.8.4. טיסה 4:
6.7.8.4.1. SPIN איטי SPIN מהיר חזרה על התרגיל 3 – 4 פעמים.
6.7.8.4.2. ספירלה א-סימטרית עם ובלי ניהוג.
6.7.8.4.3. פתיחת מצנח חירום: ליזום את הקריסה בצד הנגדי לידית הרזרבי. להחזיק במשך 2 סיבובים ולא לשחרר תוך כדי פתיחת הרזרבי. עם פתיחת הרזרבי יש לנטרל את השפעת המצנח הראשי ע"י ליפוף הברקסים על הידיים ככל שניתן ומשיכתם למטה ( במידה וניתן יש לאסוף את המיתרים עד לתפיסת החופה הראשית ביד) אין לאסוף את החופה דרך ברקס אחד בלבד.
6.7.8.4.4. דגשים: במהלך הירידה עם המצנח הרזרבי יש להביט למטה ולנסות להעריך מתי נפגע במים ,בזמן ההגעה למים מומלץ לעמוד ברתמה ברגליים צמודות וברכיים מכופפות. לאחר הנחיתה במים יש להימנע מתנועות מיותרות ע"מ שלא להסתבך במיתרים, ולצאת מהרתמה (מתחת למשחרר של הגרירה במידה והקורס נעשה בגרירה ). במידה והרוח סחפה את המרחף לחוף יש לבצע אותה תרגולת בדיוק של איסוף החופה והערכת הגובה אך בהגיעכם לקרקע יש לשים ידיים על העורף ועדיין לעמוד ברתמה עם ברכיים צמודות ומכופפות ומי שיודע מומלץ לעשות "גלגול צנחנים".

6.8. הגדרי מדריכים

6.8.1. מטרת ההשתלמות:
6.8.1.1. הקניית הידע והכישורים הבסיסיים למדריך המתלמד לבצע פעילות הדרכה וכן הקניית היכולת לשפוט את האתר ותנאי מזג האוויר בהתאם לניסיונו, ידיעותיו וכישוריו.
6.8.2. מסגרת:
6.8.2.1. במהלך ההשתלמות של המדריך המתלמד, יש לוודא את התקדמותו לפי הנקודות והדגשים שיובאו להלן ובסדר בו הם מובאים.
6.8.2.2. הסמכת מדריך להגדר מסויים תהיה אך ורק לאחר שהמדריך המתלמד יהיה בעל הגדר הטיסה באופן אישי ובעל ניסיון בהגדר זה.
6.8.2.3. יפגין ידע תיאורטי בתחומים הקשורים לטיסה במצנחים.
6.8.2.4. יעביר קורסים בהכרת נתיבי תעופה.
6.8.2.5. יהיה נוכח בכל שלבי הקורס וילמד את עקרונות ההדרכה.
6.8.2.6. יעביר בהדרגה את כל שלבי הקורס תחת השגחה של מדריך מורשה לדרגה או ההגדר הרלוונטיים.
6.8.2.7. ינחה חניכים על הקרקע ובאוויר באמצעות עזרי הנחייה (מגאפון ו/או מכשיר קשר).
6.8.2.8. יתדרך ויתחקר את ביצוע נושאי הלמידה בקורס לחניכים.
6.8.2.9. יפגין שליטה מלאה בחניך באוויר, באמצעת מגאפון ו/או מכשיר קשר.
6.8.2.10. יעבור בהדרגה מחניכים "קלים" לחניכים מתחילים ול"קשים".
6.8.2.11. מעבר לעצמאות בהדרכה הוא הדרגתי ולפי שיקולו של המדריך המורשה.
6.8.2.12. לאחר שהניח את דעתו של המדריך המורשה והפגין עצמאות בכל התחומים, המדריך הראשי בביה"ס יעביר בקשה לביצוע מבחן ע"י הטייס הראשי. לאחר שיעמוד בכל הדרישות ובתנאי שעבר בהצלחה את הבחינה מטעם הטייס הראשי, תישלח ההמלצה להסמכה לאישור הטייס הראשי באגודה.
6.8.2.13. ביצע קורס עזרה ראשונה בשנתיים שקדמו להכשרה בנושאי שברים, שטפי דם, חבישות, מצבי חוסר הכרה, החייאה ופינוי. לאחר ביצוע קורס עזרה ראשונה, יש לבצע רענון אחת ל - 3 שנים.
6.8.3. מנהלות:
6.8.3.1. הגדר מדריך לכל אחד מהדרגות וההגדרים יכנס לתוקף רק לאחר שאושר על ידי הטייס הראשי באגודה. עם האישור תנפיק האגודה רשיון הדרכה להגדר המתאים.

אירועים חריגים[עריכה]

Knafim16-pg37b.JPG

7. אירועים חריגים

7.1. הגדרות

7.1.1. אירוע חריג - כל אירוע בטיחותי הקשור בפעילות האגודה, והחורג משגרת הפעילות.
7.1.2. תקרית ("כמעט ונפגע") - כל מקרה שבו היתה אפשרות סבירה לתאונה או אירוע חריג.
7.1.3. תאונה - כל אירוע חריג, אשר בעקבותיו נגרם נזק לרכוש צד ג', לטייס, לנוסע או לצד ג'.

7.2. דיווח על אירועים חריגים

7.2.1. על כל חבר באגודה חלה החובה לדווח על כל אירוע חריג הקשור בפעילות האגודה.
7.2.2. בכל מקרה תאונה אשר בה, בעטיה או בהקשר אליה היתה פגיעה, ולו גם הקלה ביותר באדם, חובה לדווח.
7.2.3. דיווח טלפוני מיידי לאחד מן הבאים:
7.2.3.1. יו"ר האגודה.
7.2.3.2. טייס ראשי.
7.2.3.3. חוקר תאונות ראשי.
7.2.4. חובת הדיווח חלה על כל חבר באגודה, גם אם לא היה קשור ישירות לאירוע, אך נכח בו.
7.2.5. חבר אשר היה מעורב באירוע חריג ומסוגל לדווח עליו, ולא יעשה כך, יענש משמעתית לפי החלטת הטייס הראשי .
7.2.6. בתי הספר ידווחו על כל אירוע חריג, שאירע במהלך פעילות הדרכה מטעמם, לטייס ראשי בלבד.

7.3. שיטת הדיווח

7.3.1. באם נכח בזמן אירוע חריג פקח בטיחות ידווח על גבי הטופס המתאים ( ניספח ב' 11.3. ), או בכל אמצעי אחר, ובלבד שהדיווח יצא בכתב תוך 24 שעות מהמקרה, אל מען האגודה.
7.3.2. כל חבר אגודה, שנכח במהלך אירוע חריג, מחויב לדווח בכתב על אירוע חריג תוך 24 שעות אל מען האגודה.
7.3.3. כל חבר באגודה מחויב לדווח מידית על תאונה או על אירוע חריג חמור באופן ישיר או באמצעות
7.3.4. הטלפון לאחד מבעלי התפקידים הרשומים בסעיף 7.2.2.
7.3.5. תוכן דיווח על אירוע חריג - ראה נספח 11.3.

7.4. דיווח למינהל התעופה

7.4.1. כל תאונה חמורה אשר בה היה מעורב חבר האגודה, תדווח בהקדם האפשרי לחוקר הראשי במינהל התעופה, ע"י חוקר תאונות ראשי.
7.4.2. במקרה של תקרית או אירוע חריג אחר, יחליט החוקר הראשי בהתאם לשקול דעתו באם לדווח למינהל התעופה.
7.4.3. בתום כל שנה המסתיימת בחודש דצמבר ישלח החוקר הראשי דו"ח מסכם של האירועים החריגים למינהל התעופה.
7.4.4. דווח למינהל התעופה יועבר אך ורק ע"י החוקר הראשי, או ע"י טייס ראשי או ע"י יושב ראש האגודה. הקשר עם גורמי החוץ ינוהל באמצעות החוקר הראשי, או מי שמונה רשמית, ע"י הטייס הראשי, לטפל בכך. במקרה של ועדת חקירה תגיש ההנהלה את מסקנות הוועדה למינהל התעופה.
7.4.5. החוקר הראשי יפעיל שקול דעת לגבי כל אירוע חריג, למי וכיצד יש לדווח.

בתי ספר: דרישות, ציוד, נהלים[עריכה]

8. בתי ספר לרחיפה במצנחים

8.1. דרישות בסיסיות

8.1.1. בי"ס לרחיפה במצנחים יוכר ע"י האגודה (להלן: "בי"ס מוכר") רק לאחר שיעמוד בדרישות שלהלן:
8.1.1.1. כל מדריכי בית הספר יהיו בעלי רשיונות בתוקף מטעם האגודה ובית הספר ישלם את האגרה שתקבע ע"י ועד האגודה.
8.1.1.2. בית הספר ימנה מדריך ראשי שיהיה אחראי על נושא ההדרכה העיונית והמעשית ויפקח על פעילות ההדרכה בבית הספר, מינויו יהיה כפוף לאישור טייס ראשי של האגודה לפי ובהתאם לתוכניות ההדרכה המוכרות ע"י האגודה.
8.1.1.3. מדריך בבית ספר רשאי להדריך, במסגרת בית ספר מוכר, את ההגדרים המאושרים לו בלבד ובתנאי שהוא מחזיק בהגדר הדרכה לאותו הגדר/דרגה.
8.1.1.4. בית הספר יעבוד לפי תוכניות הדרכה מוגדרות ומוכרות ע"י האגודה ו/או כאמור בהוראות ספר העזר המבצעי.
8.1.1.5. בית ספר יעביר קורסים והכשרות רק בנושאים ובהגדרים המאושרים לו ע"י האגודה.
8.1.2. כללי:
8.1.2.1. חריגה מהוראות ספר העזר המבצעי, בכל הקשור להדרכה והסמכה, תיעשה באישור טייס ראשי מראש ובכתב.
8.1.2.2. מרחף המבקש להתחיל קורס נוסף מעבר לקורס גובה, חייב להציג רשיון רחיפה בתוקף, זהו תנאי להתחלת קורס כל שהוא מעבר לדרגה 1.

8.2. ציוד בית הספר

8.2.1. מצנחי רחיפה מאושרים להדרכה.
8.2.2. ציוד רחיפה מלא, כולל קסדות בעלות הגנה לסנטר, בגדלים שונים.
8.2.3. מגבירי קול כגיבוי למכשירי הקשר לכל מדריך (משלח ומנחית).
8.2.4. מכשירי קשר בכמות המתאימה למספר החניכים המבצעים פעילות הדרכה. אין לבצע פעילות הדרכה שלא באמצעות מכשירי קשר - מכשיר לכל חניך מרחף למעט בשלב הנמוך בקורס דרגה 1.
8.2.5. מכשירי וואריו לכל חניך בקורס דרגה 3 .
8.2.6. מים לשתייה בכמות של לפחות 2 ליטר לאדם.
8.2.7. ציוד עזרה ראשונה לטיפול בתאונות וחבלות גופניות באתר המראה וגם בנחיתה.
8.2.8. רכב פינוי.
8.2.9. על אף האמור בסעיף 5.19 בית הספר יהא האחראי הבלעדי לכשירות ציוד הרחיפה שבבעלותו.

8.3. ביטוח

8.3.1. ביה"ס יחזיק פוליסת ביטוח צד ג' הכוללת כיסוי תביעות אחריות מקצועית, כאשר החניכים יוגדרו כצד ג'. ביה"ס חייב להציע לחניכים ביטוח תאונות אישיות לפני השלב המעשי (הרחיפות הנמוכות).

8.4. נוהל רישום

8.4.1. כרטיס קליטה, הצהרה רפואית, טופסי ביטוח תאונות אישיות.
8.4.2. טופס אישור סיום קורס/רענון/בוחן והמלצה להסמכה.

8.5. בחינות

8.5.1. בחינה עיונית תבוצע בסיום כל דרגה והגדר במסגרת בית ספר לפי בחינה מאושרת ע"י טייס ראשי .
8.5.2. בחינה מעשית- כל שעור אחרון בסדרת ההגדרים מהווה בחינה. בגמר ההכשרה ימולא אישור לחניך המאשר את עמידתו בתנאי הרמה הנדרשת להגדר המבוקש. בטופס תמולא חוות דעת מסכמת על החניך בנושאים: שליטה בחומר, יכולת רחיפה, בטיחות.
8.5.3. חלק מהבחינות רשאי יהיה לבצע בוחן מטעם האגודה, כפי שיקבע טייס ראשי.

8.6. שיתוף מידע

8.6.1. במידה ובי"ס יתקל בחניך בעייתי בהיבטי רמת הטיסה ובטיחות הטיסה, ויחליט להפסיק את הכשרתו, חובה על ביה"ס לדווח לאגודה ולבתי הספר האחרים על המקרה. בתי הספר האחרים לא ילמדו ולא יכשירו את החניך הנ"ל, אלא אם התקבל קודם לכן, אישור טייס ראשי בכתב.

אחזקה ותיקונים[עריכה]

9. אחזקה

9.1. הגדרות

9.1.1. אחזקה עצמית - אחזקת כלי הטיס/ציוד ע"י בעל הציוד או המשתמש בו.
9.1.2. מכון בדק למצנחי רחיפה - גוף שהוסמך ע"י האגודה לתת שרותי תחזוקה למצנחי רחיפה או לאביזרים נלווים.
9.1.3. מבקר אחזקה - מי שהוסמך ע"י האגודה כמבקר לכשירות טכנית של מצנחי הרחיפה והציוד הנלווה.
9.1.4. תעודת כשירות אווירית - תעודה הניתנת ע"י החברה המייצרת למצנח רחיפה או ציוד נלווה, לאחר בחינה.
9.1.5. תיקון קטן - החלפת חלק במצנח רחיפה בחלק מקורי שאינו מחייב טיסת מבחן.
9.1.6. תיקון גדול - כל תיקון שאינו תיקון קטן, או שמחייב טיסת מבחן.
9.1.7. טיסת מבחן - טיסה לבדיקת כשירות של מצנח רחיפה אשר תוקן בחלקים מקוריים.
9.1.8. טיסת ניסוי - טיסה לבדיקת כשירות/תכונות טיסות של מצנחי רחיפה או ציוד נלווה, כאשר מדובר בציוד אבזרים או מצנחי רחיפה לא מקובלים/מקוריים.

9.2. גופים טכניים

9.2.1. מבקר אחזקה וכשירות אווירית:
9.2.1.1. המבקר יהיה חבר אגודה בעלי רקע טכני העוסק ברחיפה במצנחים, או איש מקצוע המקורב לנושא ומוכן לסייע לאגודה.
9.2.2. תפקידי המבקר הינם:
9.2.2.1. אשור מצנחי רחיפה לשימוש בארץ.
9.2.2.2. אשור ציוד נלווה לשימוש בארץ.
9.2.2.3. אשור והנחית שפורים ושינויים במצנחי רחיפה.
9.2.2.4. המבקר ישמור על קשר עם גורמים טכניים בארץ ובעולם, על מנת לשמור לשפר ולהעלות את הרמה הטכנית והבטיחותית של הספורט בארץ.

9.3. רמת כשירות

9.3.1. האחריות לכשירות מצנח הרחיפה והציוד הנלווה היא על מפעיל מצנח הרחיפה והמשתמש בציוד בלבד, הבחינה הטכנית משמשת כהמלצה בלבד, ואינה תופשת בשום חזקה משפטית או אחרת כאסמכתא לכשירות.
9.3.2. חובה להשתמש בציוד מלא ותקין, בהתאם לנהוג לגבי כל ציוד, ובהתאם להוראת היצרן, האגודה או כל הוראה ישימה אחרת.
9.3.3. אין להשתמש בחלקים שאינם ברמת חזק או תכונות זהות לחלקים המקוריים.
9.3.4. יש להקפיד לשמור את מצנח הרחיפה והציוד הנלווה בהתאם להוראות היצרן, נוהלי האחזקה והנורמות, ולהיות ערים למצב הטכני של הציוד.

אפיוני ציוד רחיפה[עריכה]

חופות[עריכה]

10. אפיוני מצנחים וציוד

10.1. מצנחים לרחיפה באתר נמוך

10.1.1. בקטגוריה זו יכללו מצנחי הרחיפה הבסיסיים, ובלבד שמצבם שמיש לרחיפה בטוחה, והמטיס אותם הכיר את תכונות הטיסה שלהם.
10.1.2. במצנח הדרכה מותר לטוס באתר נמוך לפי שיקול טייס ראשי או מי שמונה מטעמו כגורם טכני בכיר.

10.2.מצנחי רחיפה לרחיפה באתר גבוה

10.2.1. האגודה לרחיפה במצנחים שמה נר לרגליה להעלות את רמת הבטיחות בספורט. לפיכך מורה האגודה להשתמש לטיסות באתר גבוה בציוד רחיפה אשר מוכר ומאושר ע"י אחד מהגופים הבאים:
10.2.1.1. תקן גרמני DHV.
10.2.1.2. תקן צרפתי ACPUL/AFNOR.
10.2.1.3. תקן ארופאי CEN (לכשיקום).
10.2.1.4. האגודה הישראלית תבחן מעת לעת תקנים של אגודות שונות ברחבי העולם ותמליץ על ישומם בישראל.

10.3. מצנחים לרחיפה זוגית

10.3.1. מצנחי רחיפה לרחיפה זוגית צריכים לשאת משקל גדול מהמקובל, ולכן מקדמי העומס שילקחו בחשבון יהיו עם מקדם בטחון של לפחות 30% מעבר למשקל המירבי. (דהינו אם משקל שני המרחפים 150 ק"ג יחושב מקדם העומס לפי 193 ק"ג).
10.3.2. עומדים בעומס של G 9 חיובי לפחות (בעומס מירבי).
10.3.3. מצנח רחיפה שאושר ע"י יצרנו כמתאים לאפיון זה.

10.4. שינויים במצנחים

10.4.1. אין לבצע שינויים ללא אישור מפורש מהיצרן.

מצנחים רזרביים[עריכה]

10.5. מצנחים רזרביים

10.5.1. המצנח הרזרבי המחובר לרתמת המרחף משמש לחירום בלבד, ומופעל ע"י המרחף במקרה חירום בלבד, כאשר אין אפשרות לנחות עם מצנח רחיפה בשלום. אין לפתוח את המצנח לתרגול בזמן טיסה שלא במסגרת קורס מיוחד.
10.5.2. המצנחים הרזרבים המאושרים לשימוש מצנחי רחיפה הנם מהסוג המוגדר לפתיחה מהירה ומיוצרים עבור שימוש במצנחי רחיפה. אין להשתמש במצנחים ספורטיביים מכל סוג שהוא.
10.5.3. ניתן לשאת את המצנח על הרתמה, בתוכה או במיכל מתאים במקרה של מצנח פנאומטי.
10.5.4. את המצנח יש לחבר לרתמת המרחף, ובאם הוא מחובר על הרתמה, יחובר גם ישירות בחיבור נפרד אליה, על מנת שיוכל לפתוח את המצנח אם התנתק מסיבה כלשהי מצנח הרחיפה.
10.5.5. במקרה של מצנח על הרתמה או בתוכה מומלץ שהמצנח ישב בתוך תיק זריקה פנימי אותו ניתן לזרוק לאזור פנוי אשר יבטיח פתיחה מהירה של המצנח.
10.5.6. רצועת הפתיחה (מיתר ראשי) בקטע המחובר לאורך רצועות הרתמה (בולט החוצה מתיק המצנח) תחופה בכיסוי אטום לקרני השמש, למנוע בלאי וכשל בפתיחה והתייבשות של הרצועה.
10.5.7. חובה לשאת מצנח רזרבי בכל טיסה באתר גבוה (גובה עמדת ההמראה הינו מעל 100 מ'), או כשגובה הרחיפה עשוי להיות מעל 100 מ' מעל פני השטח (למעט מנוע ורתמת הנוסע בטנדם).
10.5.8. מצנח הנישא בתיק או על הרתמה יהיה סגור בצורה שתמנע את פתיחתו המקרית בכל שלב בטיסה, כולל מצבים לא צפויים.
10.5.9. חיבור תיק המצנח לרתמה (באם קיים) יהיה כזה שימנע שחרורו האפשרי בכל שלב משלבי הטיסה. במקרה של חבור ארעי או ניתוק - יאובטח התיק לרתמה ע"י חוטים או אמצעי אחר.
10.5.10. במידה והמצנח פירוטכני או מופעל באמצעות קפיץ, תאובטח ההפעלה ותוסר רק לפני השימוש.
10.5.11. יש לפתוח את המצנח, לאווררו ולקפלו לפי הוראות היצרן.
10.5.12. מומלץ לבצע את הביקורת והקיפול באמצעות מכון מצנחים מאושר או מקפל מצנחים מוסמך. במקרה של קיפול ע"י המרחף - הקיפול יתבצע בהתאם להוראות היצרן.
10.5.13. לרחיפה זוגית יש להשתמש במצנח רזרבי מתאים.

10.6. כללי שמירה על מצנח הרחיפה והמצנח הרזרבי

10.6.1. יש להרחיק את המצנח מקרינה ישירה של קרני השמש ככל האפשר.
10.6.2. יש להרחיק את המצנח ממקור חום.
10.6.3. יש להחזיק את המצנח במקום יבש.
10.6.4. במקרה של חשש שהמצנח נרטב או ספג לחות יש לפותחו, לאווררו, לייבשו ולקפלו מחדש.
10.6.5. במקרה של חדירת חול לתוך המצנח, יש לפתחו, לנקותו מן החול ולקפלו מחדש.
10.6.6. מרחף זכור! - המצנח הרזרבי נועד למקרה חירום, והוא עשוי להציל את חייך באם תדאג לטפל ולשמור עליו בהתאם לנהלים ולהוראות היצרן.

ציוד נוסף[עריכה]

10.7. רתמות ואמצעי חיבור למצנח רחיפה

10.7.1. רתמה לרחיפה במצנחים בגובה חייבת להיות בגודל המותאם למרחף.
10.7.2. ברתמה חייבת להיות רצועת תליה ראשית אשר יכולה לשאת לפחות 10 פעמים משקל המרחף. הרצועה תהיה סגורה בהקפה.
10.7.3. הרתמה תכלול רצועת ירכיים קבועות או משתנות אשר תמנענה החלקה מהרתמה במצב עמידה.
10.7.4. הרתמה תכלול רצועות כתפיים אשר יחד עם הרצועה הראשית ויתר רצועות העזר תחלקנה את המשקל, ותאפשרנה תנוחת טיסה נוחה ובטוחה.
10.7.5. על הרתמה יותקן מצנח החירום, במקום ובאופן שיאפשר פתיחתו המהירה במקרה הצורך.
10.7.6. החיבור של הרתמה למצנח יהיה באמצעות טבעות בעלות עומס קריעה של 650 ק"ג, לפחות כל אחת,

לV Lines- (טבעות בעלות נעילה).

10.7.7. הרתמה תכלול לוח הגנה להגנת הגוף ( דוגמת לוח קבלר) או אמצעי הגנה אחר לגופו של הטייס.

10.8. קסדות

10.8.1. קסדות הרחיפה במצנחים תהיינה מסוג של יציקה אחת, בעלת הגנה על הסנטר, שדה ראיה רחב ורצועת הידוק הקסדה לסנטר.
10.8.2. הקסדה תאפשר שמיעת מהירות הרוח ע"י פתחים מיוחדים, או מבנה מתאים.
10.8.3. יש לחבוש קסדה בכל טיסה, ולו גם ברחיפה הקצרה ביותר באתר נמוך, וכן בעת ביצוע הנפות באתר רחיפה.
10.8.4. יש לוודא הידוק הקסדה לראש באופן שימנע פתיחתה בזמן הטיסה, או תזוזה אשר תפריע לתפקוד המרחף.
10.8.5. מותר להשתמש באביזרים כדוגמת מגן שמש, משקפי מגן וכד', ובתנאי שיהיו מאובטחים או מחוברים פיזית לקסדה. יש לקחת בחשבון שבמקרה של פגיעת הראש בקרקע עלול להגרם נזק בגלל משקפים וכד'.
10.8.6. יש לחבוש קסדה עוד לפני ההיקשרות למצנח ולהסירה רק לאחר ההנתקות ממנו.

מנוע[עריכה]

10.9. מנוע למצנח רחיפה ממונע

10.9.1. יש לבצע את הבדיקות והטיפולים התקופתיים על פי הוראות היצרן, במכון בדק מוסמך.
10.9.2. הטיפולים יכתבו בספר המטוס אשר יבדק תקופתית ע"י האגודה הישראלית למצנחי רחיפה (בתקופת חידוש הרשיון).
10.9.3. החסרת טיפולים תגרור קרקוע הכלי.

10.10. סימון מצנחים (בעתיד)

נספחים[עריכה]

נספח אתרים ומגבלות[עריכה]

11.1. אתרים ומגבלות

ניספח א'

11.1.1. אתרי הרחיפה פתוחים לפעילות חופשית הכוללות טיסות מרחק , בימי שישי, שבת, ערבי חג , חגים וחול המועד.
11.1.2. אסורה ההמראה באתרים סגורים בכל ימות השנה.
11.1.3. אסורה הטיסה לטיסות מרחק בכל האתרים בימים א' עד ה' כולל. (פרט למיקרים המוגדרים בסעיף 5 ו 1 ) .
11.1.4. טיסות מקומיות באמצע השבוע מותרות בכל האתרים פרט ל: הר הארי, בית רימון, השאבי, מוחרקה וכוכב הירדן.
11.1.5. היתרים מיוחדים:
11.1.5.1. טיסות מרחק באמצע השבוע ( ראה ניספח 11.1.א'1 ) מותרות ב:
11.1.5.1.1. בתבור, בנתיב תבור מבוא חמה בלבד.
11.1.5.1.2. בזכרון יעקב, עד כביש דליה בקו ישר צפון דרום מצומת אליקים ועד כביש וואדי ערה, אין לעבור את הכביש בוואדי ערה.
11.1.5.1.3. בכמון, עד לפני כביש עכו חיפה ודרומית לצומת עכו.
11.1.6. היתר זה בתוקף לטייסים שעברו קורס הכרת נתיבי תעופה, ולבתי ספר במסגרת קורס דרגה 3, ובכפוף לנוהל הדיווח וקבלת אישור מרכזי הדיווח.
11.1.7. לטסים לאורך הכביש מצמח ועד מחולה, מתבקשים לדווח לצבא בטלפון 6774204 - 04.
11.1.8. לטסים במבוא חמה ולאורך הכביש צפונה עד תל-פרס מתבקשים לדווח לצבא בטלפון: 6977268 – 04.
11.1.9. לטסים במצוקי דרגות יש לדווח לצבא בטלפון: 9940204 – 02.
מס' שם האתר כיוון הרוח דרגה גובה מעל פני הים הערות
1 מרגליות 120 - 40 1 730 מ' סגור לרחיפה
2 מצפה פאר 120 - 50 1 712 סגור לרחיפה
3 גונן 300 - 240 3 470 סגור לרחיפה
4 הר הארי 260 - 100 1 1032 אין לעבור את קו עכו צפת תל פרס וצפונה.

אסורה פעילות באמצע השבוע

5 כמון 110 - 50 1 530 _
6 מבוא חמה 300 - 240 1 359 באמצע השבוע יש לדווח על תח' פעילות

לטל: 6977268-04

7 יבנאל 110 - 55 1 314 _
8 תבור מערבי 280 - 210 3 475 _
9 תבור צפוני 360 - 280 4 540 _
10 הר השאבי 230 -170 1 480 אסורה פעילות באמצע השבוע
11 בית רימון 330 - 40 1 400 אסורה פעילות באמצע השבוע
12 מוחרקה 110 - 80 3 400 אסורה פעילות באמצע השבוע
13 כוכב הירדן 110 - 40 1 + רכס 180 אסורה פעילות באמצע השבוע.

לפני פעילות יש לדווח לצבא

בטלפון 6774204-04

14 ברקן 10 - 350 1 440 _
15 כתף שאול 100 - 70 1 300 _
16 זכרון יעקב 300 - 260 3 120 _
17 נתניה 300 - 240 1 + רכס 40 _
18 געש 300 - 240 1 + רכס 50 סגור לרחיפה
19 אשקלון 280 - 260 1 + רכס 17 סגור לרחיפה
20 מצוקי דרגות 130 - 050 3 25 לפני פעילות יש לדווח לצבא

בטלפון 9940204-02

21 הר אבינדב 70 - 120 1 380 _
22 צורעה 180- 270 3 350 _
23 בת ים 250 - 290 3 15 _
24 שרונה 110 - 55 1 + רכס 280 _

ניספח א' 1

Map1-Old.jpg


11.2. נוהל דיווח לרכזי הדיווח על פעילות רחיפה באמצע השבוע

11.2.1. קבוצת מרחפים המעוניינים לרחף באמצע השבוע תתקשר לאחד מרכזי הדיווח בזמן אמת מעמדת ההמראה ( פרט לטיסות רכס בנתניה געש והרצליה ).
11.2.2. רכז הדיווח יבדוק את הנושא וישאיר אישור או איסור בתא מס' 3 במרכז המידע.
11.2.3. אין לרחף ללא אישור מפורש בתא מס' 3. רק במקרה תקלה במרכז המידע ינתן אישור ישירות לפונה.
11.2.4. בסיום הפעילות,חובה על המרחף הפונה לדווח לרכז על הפסקת פעילות.
11.2.5. מומלץ להאזין לתא מס' 3 לפני שמתקשרים עם רכז הדיווח.
11.2.6. רכזי הדיווח מטעם האגודה למצנחי רחיפה הם:
11.2.6.1. יובל דרורי: 555557 – 056.
11.2.6.2. עמית דונסקי: 364027 – 051.
11.2.6.3. אשר חפץ: 506203 – 052.
11.2.6.4. ארנון לופי: 536374 – 050.
11.2.7. הבהרות:
11.2.7.1. אין צורך בדיווח ואישור בימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד.
11.2.7.2. גבולות אזורי הטיסה מסומנים במפה הנ"ל.
11.2.7.3. טיסות באמצע השבוע מוגבלות בגובה וימסרו במרכז המידע לאותו יום.
11.2.7.4. אין לחדור לנתיבים כל ימות השנה. חציית נתיב תתבצע 300 מטר מעל הנתיב ו- 100 מטר מתחת לנתיב.
11.2.7.5. כל הגבהים מדווחים במטרים Q.N.H. ( גובה פני הים ).
11.2.7.6. רחיפה מקומית תתבצע ברדיוס של 4 ק"מ מעמדת ההמראה .
11.2.7.7. טיסות מרחק מותרות רק למרחפים בעלי דרגות 3 ומעלה שעברו קורס הכרת נתיבי תעופה.

נספח: דיווח אירוע חריג[עריכה]

11.3. דיווח אירוע בטיחותי ברחיפה חופשית

הערה: ממלא דו"ח האירוע - נא למלא סעיפים 1 עד 5. חוקר האירוע - נא למלא סעיף 6.

שם ממלא הדו"ח ___ תאריך ___

1. נתונים כללים

בסעיף זה נדרשים נתונים כללים המאפיינים את הטייס וציודו – בעת התרחשות האירוע.

א. נתוני טייס

(1) זיהוי טייס (שם ___ מס. חבר___ גיל___ טלפון___ נייד___ Email___)

(2) הכשרה ונסיון (בי"ס לרחיפה___ דרגה___ ותק___ הגדר/קורסים___ הערכה למס' טיסות שנתי___ מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו.___)

(3) אופי טיסות (טיסות גובה/טרמיקות לעומת טיסות רכס). נא לסמן X תחת המשבצת המתאימה (כמעט כולן ברכס| רובן ברכס |בערך שווה |רובן בגובה |כמעט כולן בגובה | מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו: ___)

(4) באילו אתרים מתבצעות רב טיסות הטייס (נא לציין את הערכתך למספר טיסות שנתי ב- 4 האתרים בהם מתבצעות רב טיסותיך: שם האתר___ מס טיסות שנתי באתר___ מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___)

ב. תאור הציוד

(1) תאור החופה (על פי נתוני היצרן). נא לציין תחת המשבצת המתאימה (יצרן___ דגם___ גודל___ גיל חופה (שנים)___ דגם מצנח קודם___ מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___)

(2) יחס משקל מועמס לשטח חופה (ערכה למשקל המועמס מחולק בשטח חופה ביחס לתחום המוגדר ע"י היצרן נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: בחלק התחתון |בערך באמצע |בחלק העליון |מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___)

(3) קיום אביזרי בטיחות. נא לסמן X תחת המשבצות המתאימות (קסדה |מלאה |מגן גב |מושב קוולר |ריתמה מרופדת |Air-bag |נעלי צניחה |אחר (פרט) |מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___)

2. הערכה ותאור כללי של נסיבות האירוע ותוצאותיו.

סעיף זה בא להעריך את התנאים בהם התרחש האירוע, את תוצאותיו ולקחים אפשריים ממנו. אנא מסור תאור כרונולוגי כללי של האירוע, תנאים מטראולוגים, נסיבות האירוע, תוצאותיו, מה היה ניתן לעשות כדי למנוע או לצמצם את היקף האירוע וכן לקחים אישיים.

3. נסיבות האירוע

א. מיקום ומועד (נא השלם תחת המשבצת המתאימה: אתר___ שנה___ חודש___ יום___ שעה___)

ב. שלב בטיסה (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: בתהליך ההמראה |בטיסה |בתהליך הנחיתה |)

ג. תנאים מטראולוגים

(1) רוח. הערכת מהירות רוח ממוצעת (קמ"ש)___ הערכת הפרש עוצמה בין משבים (קמ"ש)___ הערכת מרווח זמן בין משבים (דקות)___ הערכת כיוון רוח (מעלות)___ לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___ )

(2) עוצמת טרמיקות/חיתחות/עירבול בעת האירוע (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: ללא| חלשה| גבוהה| גבוהה מאד| לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___ )

ד. גורמי הארוע

סעיף זה בא להעריך את הגורמים שהביאו להתרחשות האירוע

(1) גורם ראשוני

במקרים רבים חוברים יחדיו מספר גורמים להתרחשות.

אנא ציין את אותו גורם ש"יזם" והתחיל את שרשרת ההתרחשויות שהובילו לארוע החריג (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: שיקול דעת מוטעה| תפעול לקוי| תנאים מטראולוגים| כשל ציוד| אחר-כגון צפיפות באוויר, "לחץ חברתי", התנהגות טייס| אחר (פרט)___ לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו: ___ )

(2) גורם משני מסייע

לאחר ששרשרת ההתרחשויות החלה, ציין אותו גורם שלדעתך היה התורם העיקרי להמשכה או להחרפתה (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: שיקול דעת מוטעה| תפעול לקוי| תנאים מטראולוגים| כשל ציוד| אחר-כגון צפיפות באוויר, "לחץ חברתי", התנהגות טייס אחר (פרט)___ לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו: ___ )

ה. תאור האירוע

סעיף זה מתאר את האירוע בשלביו השונים: תגובת החופה, התנהגות המצנח, סיום האירוע ותוצאותיו.

(1) תגובה ראשונית של החופה

תאר את התגובה הראשונית של החופה במהלך האירוע (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: הזדקרות מלאה| הזדקרות חלקית| קיפול קידמי סימטרי| קיפול קידמי אסימטרי|אחר (פרט)___ לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו: ___

(2) התנהגות המצנח בהמשך

תאר את ההתנהגות הדינמית של המצנח בהמשך לכשל החופה (נא סמן X תחת המשבצת המתאימה: ספין/פניה חריפה| צלילה ספירלית| הזדקרות| נדנודים חריפים| אחר (פרט)___ לא רלוונטי לאירוע| מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו: ___

(3) סיום האירוע

נא סמן X תחת המשבצת המתאימה (חזרה לטיסה מבוקרת| פתיחת רזרבי| מפגש לא מבוקר עם הקרקע| אחר (פרט)___ מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___

(4) פגיעת גוף

נא ציין ב- X / השלם, תחת המשבצת המתאימה:

ללא פגיעה| צורת הפינוי___ משך אישפוז___ משך אובדן כושר עבודה___ אחוזי נכות___ מידע נוסף, אם ברצונך להבהיר תשובה זו:___

6. תוצאות תחקיר

(ימולא ע"י חוקר האירוע) _____

שם החוקר:___ תאריך:___